Väldig är vår Gud

Inledning

När vi först blev kristna blev vi naturligtvis hänförda av Herren Jesus Kristus och vad han gjort på korset för oss. Till en viss del uppskattade vi också att vi aldrig hade kunnat bli frälsta förutan den helige Andes verk. Alltför ofta stannar vår uppfattning om bibelns treenige Gud vid Sonen och den helige Ande. Gud Faderns majestät och härlighet förblir ett mysterium i det fördolda. Sorgligt nog förblir det så för många troende genom hela deras kristna liv.

Denna boken är skriven för att hjälpa dem som är i början av sin kristna tro, så att de ska se vem Gud är och vilka egenskaper han har. Vi är ju alla i början när det gäller studiet om Gud och ju mer vi lär känna om honom desto mer finns det att lära. Ändå måste en sådan studie vara spännande och ett måste för en ung kristen. Vad kan vara mer spännande än att upptäcka bibliska sanningar om Gud, och vad kan vara större än att få sitt sinne och hjärta vidgat genom att lära känna Gud.

Det finns många bra böcker om Guds egenskaper men jag har i huvudsak hämtat utifrån följande tre: Lära känna Gud (Knowing God) av J I. Packer, Kännedom om det heliga (The knowledge of the Holy) av A. W. Tozer och Guds egenskaper (The attributes of God)av A. W. Pink.

Kapitel 1

Guds Egenskaper

A.W. Tozer definierar en egenskap hos Gud såsom: “Vad helst Gud har uppenbarat är sanningen om honom själv.” Gud har uppenbarat sig själv i Bibeln, och där finner vi att han är suverän och helig. Han är en omtänksam och tålmodig Gud och har många andra egenskaper. Om vi skulle fråga hurdan Gud är skulle svaret från Bibeln bli att han är inte lik någonting annat. Han är så helt annorlunda att försök från vår sida att definiera Gud, förutom det som han själv har uppenbarat, oundvikligen skulle resultera i avguderi.

Tozer skrev också:

“Innehållet i avguderi är att ha tankar om Gud som är ovärdiga honom.” Tozer tillade: “Bland de synder som det mänskliga hjärtat är hemfallet åt är ingen mer avskyvärd för Gud än avguderi. Avguderi är i grund och botten en smädelse av Guds karaktär. Det avgudadyrkande hjärtat antar att Gud är något annat än vad han är. Detta är i sig självt en enorm synd. Människan ersätter den sanne Guden med bilden av en gud efter sitt eget tycke. Denna gud kommer alltid att överensstämma med den bild som den person som skapade bilden har. Bilden kommer att vara simpel eller oskuldsfull, grym eller god beroende på det moraliska tillståndet hos det sinne den kommer ifrån”.[1]

Det är därför av stor betydelse att vi håller våra tankar om Gud till vad han lär oss om sig själv i Bibeln. Detta hindrar oss ifrån det fatala misstaget att formulera vår lära om Gud mer av sentimentalitet än av sanning. Man hör ofta människor säga: “Jag tror på en kärleksfull Gud, och han skulle aldrig döma människor eller kasta dem i helvetet.”Bibeln lär verkligen att kärlek är en egenskap hos Gud, men det är också vrede och rättvisa. Dessa är inte oförenliga utan är alla en del av Gud. Vi skall börja med att betrakta tre orsaker till varför det är så viktigt för kristna att studera den bibliska läran om vem Gud är.

För det första: Det kommer att förhindra okunnighet om Gud som tycks förpesta så mycket av den moderna kristendomen. Det finns en tendens hos de flesta att tänka på Gud i förhållande till sina egna begränsningar. Man säger: “Är det något vi inte kan göra, så kan Gud det inte heller.”Med detta tänkesätt blir Bibelns allsmäktige Gud förminskad till något vi kan handskas med, och kristendomen urholkas på sitt verkliga innehåll, nämligen den övernaturliga kraften hos Gud. A.W Pink gör en liknande kommentar:

“Vår generations gud har inte större likheter med Bibelns suveräne Gud än stearinljusets låga jämfört med solens sken”. [2]

För det andra: Att fördjupa sig i kunskapen om Gud är det högsta och största som kan sysselsätta sinnet hos en kristen. Det är det mest stimulerande, det mest spännande, det mest tillfredsställande och det mest uppbyggliga studie som finns. Charles Spurgeon sade blott tjugo år gammal:

“Ingenting annat kan så vidga intellektet, ja, hela själen hos en människa som ett ärligt, troget och fortsatt sökande att lära känna Gud…Vill du slippa dina sorger, vill du dränka dina bekymmer, fördjupa dig då i kunskapen om den väldige Guden, förlora dig då i hans oändlighet och du skall återvända som efter en vila, förnyad och styrkt”. [3]

För det tredje: Många kristna tror att svaret på ogudaktighet och otro är en väckelse från Gud. Att lära känna Guds storhet och kraft är den största stimulansen när du ber om väckelse.

Upptäcka Gud

Vi säger ofta till icke troende att det är en sak att ha kunsksap om Gud och en annan att känna Gud. Detta är sant men det är också sant att när en person känner Gud som Fader och Frälsare vill han eller hon fortsätta att upptäcka så mycket som möjligt om Gud. Ju mer vi lär om Gud, desto mer kommer vi att uppskatta och älska honom. Därför har Gud uppenbarat sig i Bibeln.

När en människa först blir frälst så vet hon kanske mycket litet om Gud. Hon vet att hon är en syndare och att Gud sände sin Son för att frälsa syndare. Hon känner till Guds kärlek och nåd, och det är tillräckligt för frälsning. Sedan börjar hon leva ett kristet liv, och från Bibeln upptäcker hon att Gud är helig. Detta gör människan ödmjuk och fyller henne med en känsla av tacksamhet att en helig Gud kan acceptera henne, en usel syndare.

Resultatet blir en ännu större kärlek till Gud. Från Bibeln upptäcker hon också Guds suveränitet. Att Gud planerat hennes frälsning innan jorden skapades. Detta gör henne mållös. Det gör henne också obeskrivligt hängiven och tacksam till Gud. När denna människa växer till i tron, lär hon känna Guds omsorg, att Gud bryr sig om henne och förser henne med vad hon behöver. Hon är inte beroende av tur eller lycka, för hon har Guds omsorg. Kanske hon senare i något sammanhang kommer att uppleva misslyckande och nederlag i sitt kristna liv. Synden triumferar, och i sitt skuldtyngda tillstånd upptäcker hon Guds fördragsamhet och tålamodig. Hon kanske befinner sig i en ohållbar situation. Allting är emot henne och hon känner sig hjälplös. Då erfar hon Guds kraft som hjälper henne.

Vad är det som händer denna kristna människa? Jo, hon upptäcker Guds egenskaper. Egenskaper som hon inte visste någonting om när hon blev frälst. Det gör henne ödmjuk men det griper henne också och hon älskar Gud ännu mera. Guds egenskaper tillhör inte teorins område. De är inte enbart läror som inte har någon betydelse i den kristnes dagliga liv, de är snarare mycket praktiska och berikande.

Styrkan i kunskap

Ingenstans i Bibeln betraktas frälsningen som ett slutmål. (Författaren syftar på ” nya födelsen” som alla sant troende får del av.) Frälsningen är alltid början. Kunskapen vi får om Gud vid omvändelsen är bara nyckeln som öppnar möjligheten att lära känna Gud i hans fullhet. Denna kunskap om Guds fullhet är nödvändig för ett starkt och friskt kristet liv. Att ha teoretiska kunskaper om Gud utan att känna Gud i sitt hjärta är värdelöst, men inte heller menade Gud att vi enbart skulle känna honom i hjärtat. Bibeln uppmanar oss att skaffa oss kunskap om Gud, att tänka på, att utforska och söka förstå Gud. Det finns andlig styrka i sådan kunskap. Kunskapen om sig själv har Gud valt att uppenbara i Bibeln, och den kunskapen måste vi ta vara på.

Lyssna på Jeremia 9:23-24.
Så säger Herren:
Den vise berömme sig icke av sin vishet,
den starke berömme sig icke av sin styrka,
den rike berömme sig icke av sin rikedom,
Nej, den som vill berömma sig, han berömme
sig därav att han har förstånd till att känna mig:
att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet
på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren.

Vishet, styrka och rikedom är det som den vanliga människan skryter med, och de är tre fällor som djävulen använder för att snärja oss. Hur kan vi undvika dessa fallgropar? Genom kunskapen om Gud. Med detta menas att ha en verklig inblick i Guds natur och väsen och att handla i enlighet med denna kunskap. Detta innebär att vi tycker om det Gud tycker om: nåd, rätt och rättfärdighet. Vi fyller våra sinnen med kunskapen om Gud, så att våra hjärtan kan fyllas med glädje över att få tjäna och behaga Gud. En sådan kunskap skapar gudsfruktan, och det finns ingen större styrka än det.

Gudsfruktan leder till seger och triumf istället för ständigt nederlag. Daniel 11:32 säger oss att de människor som känner sin Gud skall bli starka. Varför trotsade Sadrak, Mesak och Abed-Nego kung Nebukadnessar? Därför att de kände sin Gud (Dan. 3:17). Varför var Daniel inte rädd för att gå ner i lejongropen? Därför att han kände och litade på Gud (Dan. 6:22).

J.I. Packer säger ”

…de som känner Gud, har stor kraft för Gud, stora tankar om Gud, stor djärvhet för Gud och känner stor tillfredsställelse hos Gud”.[4]

Den kristnes största privilegium är att lära känna Gud. Därför bör vi se till att vi lär känna honom alltmer.

Fotnoter

1. A.W. Tozer, The knowledge of the Holy, sid. 11

2. A.W. Pink,The attributes of God.

3. C.H. Spurgeon, citerad av J.I. Packer, Knowing God, sid. 24-30

4. Packer, Knowing God, sid. 24-30

Gå till innehållsföreteckning

Gå till kap 2

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se