Väldig är vår Gud

Kapitel 8

Guds tålamod och Guds härlighet

Guds tålamod, är den kontroll Gud utövar på sig själv när hans helighet och rättvisa skulle kunna bringa Dom över syndare. Det är Guds tålamod som gör det möjligt för honom att tåla enorma förolämpningar från människor, utan att omedelbart förgöra dem. Således har det bibliska ordet som används för att beskriva denna egenskap betydelsen, långt lidande. Detta är ett mycket beskrivande ord. Under en mycket lång tid lider Gud eller uthärdar eller står ut med synden och upproriskheten hos människan.

Gud utövar inte långt lidande på grund av att han inte har något val och inte kan göra någonting åt vår synd. Oftast tvingas vi att ha tålamod därför att omständigheterna är sådana att de är utanför vår kontroll. Vi måste hålla god min. Så är det inte för Gud. Det finns inga omständigheter där han inte har kontroll. Gud är allsmäktig. Det är intressant att se att Bibeln ofta kopplar ihop Guds långt lidande med hans makt.” Men om nu Gud, när han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, likväl i stor långmodighet hade fördrag med vredens kärl”(Rom 9:22). “Herren är långmodig men han är stor i kraft” ( Nahum 1:3 ).

Tålamod och tolerans

Petrus talar om för oss att Guds tålmodighet med syndare flödar från hans barmhärtighet. “Han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall omvända sig från sina synder (2 Pet 3:9, Hedegård). Gud finner ingen glädje i Dom, så i sin nåd och barmhärtighet ger han syndare tillfälle på tillfälle att omvända sig och söka förlåtelse. Bibeln flödar över med exempel på detta. Det mest påtagliga exemplet är kanske det som Petrus refererar till i tredje kapitlet i hans andra brev, fallet med Noa och floden. Från det att Gud tillkännagav att han tänkte översvämma jorden, till den tid då det verkligen hände, var en period på 120 år (1 Mos 6). Petrus säger, att under den tiden predikade Noa om rättfärdighet (2 Pet 2:5).

Men människorna vill inte lyssna. Gud visade tålamod trots att han led. Herren var bedrövad för att han hade skapat människan och hans hjärta var fyllt med smärta. I 120 år var han tålmodig men människan misstog hans tålamod för likgiltighet. Detta är en dåraktig attityd hos människan och Pred. 8:11 varnar oss,” När en dom inte avkunnas snabbt nog för ett brott, så fylls hjärtat hos folket med planer på att göra orätt”(övers. eng. orig.). Det finns ingen ursäkt för detta, därför att Gud hade varnat mycket tydligt i 1 Mos 6, att hans ande inte skulle vara kvar hos människan för evigt.

Guds tålamod är inte ändlöst. Tålamodet kommer alltid att slutligen ge efter för rättvisan och floden kom till slut. Dörren till arken stängdes och det var försent att omvända sig. Gud vill inte att människan skall förgås men människan är ansvarig för sin synd och vill han inte omvända sig, så tar han Guds Dom över sig själv.

Guds tålamod är ett resultat av hans kärlek och barmhärtighet, men Guds helighet gör det ofrånkomligt att tålamodet inte kommer att hålla ut i evighet. Gud håller tillbaka domen för ett tag. Det är det mönstret vi ser i Bibeln. Men tålamod är inte tolerans. Till och med i sitt tålamod lider Gud. Synden bedrövar honom och han lider av den men han överser aldrig med den

Återigen skall vi titta på 2 Pet. 3:9. Somliga använder denna vers som ett argument mot Gudomlig Dom. En del tolkar den som att Gud inte är villig att låta någon förgås. De argumenterar: Guds vilja är suverän och måste utföras, så därför kommer ingen att förgås och alla kommer till himmelen. En del tolkar viljan som “vill” och andra tolkar den såsom “önskan”.

Dr Lloyd-Jones kommentar på detta enda ord är intressant:

“Det verkar, tycker jag, som att Petrus menar att en del i förklaringen i vad som tycks för oss vara ett uppskjutande i själva verket är Guds tålamod. Vi kan vara säkra på att Gud inte önskar att någon skall förgås. Jag sa inte “vill” utan jag sa “önskar”, därför att ordet som översätts med “vill” skall egentligen översättas som “önskar”. Vadhelst Gud vill kommer oundvikligen att ske. Det är skillnad mellan Guds vilja och Guds önskan och vad Petrus säger är, att Gud önskar inte att någon skall förgås utan att alla skall komma till omvändelse. Gud glädjer sig inte i den ogudaktiges död. Det är därför, säger Petrus, som han försenar sin handling”.[1]

Fördröjning och dom

Trots att Gud fördröjer sin Dom på grund av sitt tålamod, så kommer Domen. Det faktum att Gud är tålmodig påminner oss att Guds Dom inte är hämndlysten. Gud har långt till vrede men han känner vrede för synden. Den slutliga Domen över synden är till fullo rättfärdigad och Guds tålamod gör människans skuld ännu värre. Den tar bort alla ursäkter.

Ett exempel på detta är Guds handlande med Israel allt ifrån befrielsen ur Egypten och framåt. Gång på gång visade han dem sin kärlek men det dröjde inte länge förrän de dyrkade den gyllene kalven. Det var inte en engångsföreteelse, utan de fortsatte kontinuerligt med avguderi. Gud sände profeter för att varna dem men dessa blev avvisade. Gud förblev tålmodig men vid vissa tillfällen föll hans Dom. Den Babyloniska fångenskapen är ett exempel på detta. Men till och med då fanns ett inslag av tålamod, eftersom Gud sände sina profeter till dem för att förkunna omvändelse.

Allt detta, syftade till att visa hopplösheten hos en människa i synd. Människan är alltid säker på att hon kan klara av att reda ut den röra som hon har hamnat i. Gud har givit människan all tid för att visa henne att hon inte kan frälsa sig själv. Men människan är inte visare idag. Allt Guds tålamod har inte gjort vår skuld mindre och Guds Dom blir allt mer verklig. I 2000 år har Herren Jesus Kristus evangelium erbjudits till syndare. Människan har ingen ursäkt.

Tålamod och den kristne

Som kristna, tackar vi Gud för hans tålamod med oss. Hur många gånger hörde vi evangeliet innan vi blev frälsta? Hur många gånger avvisade vi Herren Jesus Kristus? Petrus säger, att vi bör ha i minnet att vår Herres tålamod leder till frälsning (2 Pet 3:15). Hur många gånger efter det att vi blivit frälsta har Gud behövt ha tålamod med oss? Vi ska tacka Gud för hans tålamod men vi får inte ta det för givet.

I Jesaja 64 ber profeten Herren att återvända till sitt folk. Varför behöver han återvända? Därför att synden hos de återlösta smärtade Gud och han var ond på dem (vers 5), och han dolde sitt ansikte för dem (vers 7). Vers 6 säger, “Vi blevo allasammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var som en fläckad klädnad.” Detta är en vers som vi nästan alltid tillämpar på icke troende men innehållet gör det klart att det syftar på Guds folk. Resultatet av denna synd var Dom (se verserna 9-11). Dom, när det gäller de återlösta är inte lika med fördömelse. Därför att det finns ingen för- dömelse för dem som är i Kristus. Men icke desto mindre kan Guds vrede över vår synd få mycket verkliga konsekvenser. Kristna behöver omvändelse från synd regelbundet. Gud visar tålamod för att uppmuntra oss till omvändelse .

“Angående Guds tålamod: låt oss mjuka upp våra hjärtan, göra vårt samvete känsligt och lära oss vad Guds tålamod syftar till. Nämligen att underordna oss den Gudomliga viljan och fortsätta med goda gärningar”.[2]

Guds Härlighet

Frasen ” Guds härlighet ” eller ” Herrens härlighet “, förekommer i Bibeln på många ställen men dess exakta betydelse varierar. När David i Psalm 19 säger: “Himlarna förkunnar Guds härlighet”(övers. eng. orig.), så menar han uppenbarligen inte samma sak som Moses i 2 Mos 33:18, när han bönfaller Gud, “låt mig se din härlighet.” Psalm 19, lär att Guds härlighet är uppenbar för alla som har ögon till att se med, medan en gudsman som Moses var tvungen att bönfalla Gud för att tillåtas att se härligheten.

Vi har sett att en egenskap hos Gud är vadhelst Gud har uppenbarat som sanningen om sig själv. Därför har vi studerat hans suveränitet, helighet, allomfattande Styre, osv… Att få uppleva någon av dessa egenskaper är en stor välsignelse för varje kristen. Men jag skulle vilja påstå att Guds härlighet är en uppenbarelse av alla Guds egenskaper på en gång. Guds härlighet är allting som Gud är. Det är hans helighet, godhet, visdom och allting annat. Att få se Guds härlighet är att se hur fullständigt gudomlig och underbar vår Gud är. Det är verkligen att inse som aldrig tidigare vem Gud är. Det är att se Gud i all hans helhet och skönhet.

En ny start

Herren Jesus Kristus födelse omstrålades av Guds härlighet och sken över en grupp fattiga, okunniga, namnlösa fåraherdar på en bergssluttning utanför Betlehem. Dessa män höll på med sina vanliga sysslor när de plötsligt ställdes inför Guds härlighet (Luk 2:9). Deras reaktion var fruktan. Varför? Av samma an- ledning som när Salomo och hans präster blev handlingsförlamade när Guds härlighet fyllde templet (2 Krön 5:14). Alla människor, fåraherdar eller kungar, fruktar inför en sådan uppenbarelse av Guds härlighet. Ingen hoppar upp och ner och skriker i närvaro av Guds härlighet. Detta är en mycket nyttig lektion. Idag finns en sorglig tendens hos kristna att bli för säkra på sig själva och att tala lättvindigt om Gud. Det är för att vi är okunniga om Guds sanna natur. Om vi bara såg en liten glimt av Guds härlighet, så annorlunda vi skulle bli!

Moses i klippskrevan doldes av Guds hand medan Herren passerade förbi i all sin härlighet. Ändå såg han bara Guds baksida men vilken skillnad det gjorde för honom! Hans ansikte strålade och han fick hänga ett skynke över det (2 Mos 34:29). Han hade sett Guds härlighet och människorna visste det. Härligheten strålade ifrån honom men det var inte utstrålning av arrogans eller nonchalans utan av gudaktighet och auktoritet.

Herrens härlighet är en formidabel sak. Inte undra på att fåraherdarna blev rädda. Men Gud uppenbarar inte sin härlighet för att förskräcka människor. Ängeln talade om för herdarna att de inte skulle vara rädda, därför att de förkunnade stora nyheter till dem och till alla människor.Uppenbarelsen av Guds härlighet är sällsynt i Bibeln och föregår vanligtvis en stor handling som Gud står i begrepp att utföra. I 2 Mos 33, var det en ny början med givandet av de 10 budorden. I 2 Krön öppnades ett nytt magnifikt tempel. Men detta skall inte jämföras med vad Gud påbörjade i Betlehem. Inget förutom Guds härlighet kunde ha omstrålat Jesus födelse. Det var inte endast en stor samling änglar som var där. Herren var där i hela sin härlighet. Inkarnationen ägde rum och Gud stod i begrepp att utföra en förunderlig handling. Gud som blir människa är den mest överväldigande av alla Bibelns sanningar.

Guds härlighet

Profeten Jesaja hänvisar till Guds härlighet i Jes 40:3,5.

Hör, man ropar:” Bereden väg för Herren i öknen,
banen på hedmarken en jämn väg för vår Gud.
Herrens härlighet skall varda uppenbarad,
och allt kött skall tillsammans se den”.

Lukas 3:4-6 visar att Guds härlighet som profeten talar om, är Jesus. Paulus säger detsamma i 2 Kor 4:6.

Ty den Gud som sade: ” Ljus skall lysa fram ur mörkret,
han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att
kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i
Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken”.

Det är i Jesus som vi ser Herrens härlighet och om vi inte kan se den i honom, så kommer vi aldrig att se den. Jesus uppenbarar Gud för oss. Han talar inte enbart om Gud för oss, han är Gud. I Betlehem utförde Gud en ny och häpnadsväckande handling och han gör det fortfarande. Han kommer in i hjärtan som är fördunklade av synd, för att bringa ljus. Syftet med detta är att uppenbara för oss kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte. Gud visar oss till Jesus och säger: “Där är er ende frälsare, därför att han är min härlighet.” Han för oss, som han förde fåraherdarna, från Betlehem till Golgata, “Idag i Davids stad har en frälsare, för er blivit född, Herren Jesus Kristus.”

På Golgata blev den utlovade frälsningen en verklighet när Gud försonade syndare med sig själv.Vi skulle inte kunnavara kristna alls om vi inte hade sett och trott på detta. Men det finns mer av denna härlighet i Jesus än upplevelsen av frälsningen någonsin uppenbarade för oss. Vi behöver lära känna Jesus mycket mera. Synden fördärvar vår syn men den som är ren i hjärtat kommer att se Gud. Om vi vill se Guds härlighet, måste vi ordna våra liv till Guds ära. Med detta menas, att vi måste frukta Gud med en känsla av vördnad och förundran, dyrka och tillbedja honom. Känner du en helig fruktan för att kränka Gud? Bekymrar din synd dig därför att du vet att den bedrövar Gud?

Vi måste fylla våra liv med Gud, inte enbart med kunskap om Gud, utan med Gud själv. Vi måste fylla våra hem med Gud. Vi måste fylla våra församlingar med Gud. Det kanske låter konstigt men det är det inte. Det är så lätt att komma tillsammans, sjunga psalmer, höra predikan och inte känna någon riktig närvaro av Gud! Detta beror på att vi inte har någonting med oss. Har du en känsla av Guds närvaro med dig när ni samlas? Under en väckelse i Wales, flockades massorna för att höra Daniel Rowland predika. Många av dem vandrade långt och de kom med glädje och förväntan. När de vandrade över bergen sjöng de Guds lov. När Daniel Rowland en dag hörde dem komma, sa han: “Här kommer de och de har härligheten med sig”!

Att känna Gud

Vårt största behov idag är att känna Gud. A. W. Tozer påminner oss helt riktigt:

“Intellektuellt kan man veta en hel del om Guds egenskaper, men att känna Gud är enbart för anden. Att känna Gud i biblisk mening är att träda in i upplevelsen av honom. Det betyder aldrig att känna till om honom”.[3]

Allmänt sett, så har den evangeliske kristne idag bara en ytlig upplevelse av Gud. Han är nöjd med religiös sockervadd och sätter i halsen av lärorikt kött. Han har därför liten kunskap om Gud och ännu mindre erfarenhetsmässig kännedom av Gud. Han behöver studera Guds ord och lära sig att tänka. Tozer påminner oss igen:

“Vi kan inte lära känna Gud enbart genom att tänka men vi kommer aldrig att lära känna honom speciellt väl utan en enorm mängd tänkande”.[4]

Syftet med den här boken är att få oss att tänka på Gud. Men vi får inte stanna vid det. Utan tacka Gud för hans nåd. Tacka Gud för det kristna hoppet. Tacka Gud för tron och frälsningsvisshet och glädje. Och till slut, be Gud visa sig i all sin härlighet för dig. Han kommer med all säkerhet, i av honom fastställd tid, svara på din bön. Sök lära känna honom alltmer. Att känna GUD är Evigt Liv.

Fotnoter

1. D.M. Lloyd-Jones, 2 Peter, sid. 181

2. A.W. Pink, The attributes of God, sid. 64

3. A.W. Tozer, The knowledge of the Holy, sid. 46

4. A.W. Tozer, The set of the sail, sid. 87

Gå till innehållsförteckning

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se