Om det väsentliga i kristen tjänst innebär att Kristus ska formas i enskilda individer genom rättfärdigt tänkande och rättfärdigt liv, då är teologi en nödvändig beståndsdel för detta. Jag kommer att belysa fyra sätt, på vilka den är väsentlig. Väsentlig för att förmedla något om Gud. Oavsett hur mycket vi försöker att undvika det, så är vi alla teologer. I samma ögonblick som vi försöker att förmedla något om Gud, så har vi gått in på teologins område. Vårt teologiska system kan vara enkelt eller spetsfundigt, konsekvent eller motsägelsefullt, men det är inte dess mindre ett system. Eftersom vi alla har en teologi, bör vi sträva efter att ha en god teologi hellre än en dålig teologi. Grenz (en teolog) har rätt när han konstaterar att “motgiftet mot dålig teologi är inte att förkasta all teologi, utan det är att ha god teologi”.

Väsentlig för att ha gemenskap med Gud.

Vi kan inte lära känna Gud utan att känna till sanningar om Gud. Fastän dessa sanningar inte är huvudinnehållet i Gudsgemenskapen, så är de likväl nödvändiga för gemenskapen.

De är väsentliga sanningar som man måste tro om Gud för att vi ska kunna få gemenskap med honom. Vi måste tro att Gud finns till (Hebr 11:6), att Jesus är Guds Messias (Matt 16:13-19), som till fullo har tagit del av vår människonatur (1 Joh 4:2-3) och som dog för vår skull (1 Kor 15:1-4) och uppstod igen från de döda för vår frälsning (Rom 10:9-10).

Dessa sanningar är grundläggande för gemenskap med Gud. Men vi måste undvika misstaget att tro att det är dessa sanningar som frälser oss. Vi blir frälsta genom en person, inte genom påståenden. “Det som vi känner till genom tro är en person, Jesus Kristus. Förvisso är påståendena väsentliga för att känna igen Jesus Kristus, men de är inte föremålet för vår tro”.

Vår erfarenhet av Gud kommer också att bli större, när den blir formad och ledd av de sanningar vi får veta om Gud genom teologi. Som Erickson (en teolog) framhåller är sanning och erfarenhet relaterade till varandra. Vår andliga erfarenhet kommer att vara under det normala som bäst och farlig som sämst, om vi lever utanför Guds uppenbarade sanning. Målet för det kristna livet är att lägga biblisk sanning som grund i våra liv. God teologi hjälper oss med detta.

Väsentlig för att förmedla tron till andra. Även om vi försöker, kan vi inte föra vidare våra erfarenheter till nästa generation, men vi kan föra lärosatser vidare.
Fastän vi manar andra till att lära känna och möta den levande Guden genom Kristus, kan vi inte automatiskt överföra vår erfarenhet till dem. Istället måste vi lära oss att förmedla teologiska sanningar på ett trovärdigt men ändå nutidsanpassat sätt. Genom denna trovärdiga förkunnelse, uppmanar vi andra att ta emot den sanning som vi har upptäckt.
Ytterst är evangeliets budskap inte ett budskap om vår personliga erfarenhet, utan ett budskap om Guds frälsningsverk i den mänskliga historien, som får sin höjdpunkt i Jesu, Messias död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi får inte blanda ihop förkunnelsen av evangeliet med vår erfarenhet, för att vi inte ska undergräva evangeliets objektiva och universella natur. Alltså måste evangeliets sanningar förkunnas, bli hörda och förstås för att vi trovärdigt ska fullgöra vår uppgift. God teologi förklarar dessa sanningar på ett begripligt sätt.

Väsentlig för att skilja mellan sanning och lögn.

Allt är inte guld som glimmar. Det finns många lögner som utger sig vara sanning i denna världen. Satan omskapar sig till en ljusets ängel (2 Kor 11:14). De onda andarna sprider lögner för att hålla människor bundna (1 Tim 4:1-2). Det väsentliga i andlig krigföring koncentrerar sig runt falska läror som föreger sig vara sanning. Falsk lära kan endast bekämpas med sann lära.

Den kristna församlingens uppgift är att vara “sanningens stödjepelare och grundfäste” (1 Tim 3:15-16). Församlingen ska skydda och bevara den skatt som hon har fått (2 Tim 1:14). Den ska också sprida budskapet till andra – till troende och icke troende på samma sätt (Matt 28:18-20; 2 Tim 2:2). Alltså är en av de viktigaste uppgifterna för församlingen att urskilja sanningen från lögnen. Genom att formulera och förklara sanningar grundade på Guds uppenbarelse (Guds Ord), befrämjar teologin att dessa skillnader blir belysta.

Sammanfattning

I ljuset av dessa fyra punkter, bör det vara tydligt att teologi inte kväver den kristna tron, utan faktiskt understödjer den. Teologi är inte en dålig ersättning för en personlig relation med Gud, utan ger näring till och formar den kristna erfarenheten och den kristna förkunnelsen, om den brukas rätt. Teologi kan vara ett befriande och berikande studium, som för oss närmare Gud. Uppenbart är att teologi kan göra huvudet uppblåst, men den kan också vara en utpräglad kraft för att utforma ett hjärta för Gud. När ens teologi medför större tro och kärlek till Gud och andra, då har den fullgjort sin uppgift på ett riktigt sätt.

Kortfattat är teologi aldrig målet, utan är ett nödvändigt medel för målet – målet att vara Gud till behag genom ett rättfärdigt tänkande och liv.

Richard J. Vincent

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se