Handskrifter som vittnar om bibelns pålitlighet

Det finns mer än 24,000 handskrifter och delar av handskrifter som är kopior av Nya Testamentet. Dessa handskrifter är mycket gamla och de finns tillgängliga för granskning idag. Det finns ungefär 86,000 citat ifrån de tidiga kyrkofäderna, och tusentals av böcker ifrån tidig kristendom, där de bibelcitat man använt i olika gudstjänster finns nedtecknade. Vi ser alltså att det finns en mängd bevis som vittnar om det Nya Testamentets tillförlitlighet. Det är ett minimum av skiljaktigheter hos de nytestamentliga handskrifterna. Ibland alla de tusentals av Nya Testamentets handskriftskopior som finns, har lärda män kommit fram till att det finns ungefär 150,000 olika varianter. Detta verkar antagligen förbluffande för det oinformerade sinnet. Men för dem som studerar detta ämne är inte antalet så överväldigande som först kan tyckas. Det är faktiskt så att en närmare titt på de bevis som finns, visar att det Nya testamentets handskrifter är överraskande riktiga och trovärdiga.

Till att börja med måste det sägas att 99% av de 150,000 skiljaktigheter som finns, är sådana utan någon egentlig betydelse. En del av dessa skillnader utgörs av en missad bokstav i ett ord, en del utgörs av en omvänd ordning på ord som t ex “Kristus Jesus” istället för “Jesus Kristus” och en del skillnader beror på att man uteslutit vissa obetydliga ord. Det är faktiskt så att när all verklig fakta lagts på bordet så är det bara ca 50 av dessa skiljaktigheter som har någon större betydelse, och av dessa 50 är det ingen som påverkar någon lära i den kristna tron eller något moraliskt påbud. Man kan i mer än 99% av fallen omkonstruera originaltexten på ett sakriktigt sätt. Inte ens de fall där en viss rådvillhet kvarstår, gör att Skriftens mening förändras till en grad som skulle påverka grunderna i tron.

I Bibeln har vi (såsom den har blivit oss given genom trogen översättning) Guds eget Ord, eftersom handskrifterna har givit oss originalens hela sanning. Genom att utöva vetenskapen om textkritik – man jämför alla tillgängliga handskrifter med varandra – kan vi komma fram till en förvissning om vad som måste ha stått i originaldokumentet.

Låt oss anta att vi har fem olika handskrivna kopior av ett originaldokument som inte längre finns. Alla kopior är olika varandra. Vi ska nu jämföra dessa handskrifter med varandra och komma fram till vad som stått i originalet:

Handskrift #1: Jesus Kristus är hela världe_ Frälsare.

Handskrift #2: Kristus Jesus är hela världens Frälsare.

Handskrift #3: Jesus Kristus ä_ hela världens Frälsare.

Handskrift #4: Jesus Kristus är h_la världens _älsare.

Hanskrift #5: Jesus Kristus är hela vä_dens Fräl_are.

Kan du genom att jämföra dessa olika handskrivna kopior, komma fram till vad som stod i originalet. Kan du vara helt säker på att det du kommit fram till är korrekt? Visst kan du det.

Detta är en mycket förenklad illustration, men majoriteten av de 150,000 olika varianterna kan faktiskt lösas med denna metod. Genom att jämföra de olika handskrifterna som innehåller mycket små skillnader, så blir det ganska klart vad originalskrifterna måste ha sagt.

De flesta olikheterna i handskrifterna handlar om stavningar, ordföljden, olika tempus och liknande saker, och detta påverkar inte en enda lära. Vi måste också påpeka att alla de handskrifter som vi har tillgång till, gör att utrymmet för tvivel om originalskrifternas innehåll minskar stort. Om antalet handskrifter ökar de skrivna felen, så ökar även i samma proportion medlen till att korrigera dessa fel. Efter att detta skett så är utrymmet för tvivel på vad som stod i originalskrifterna inte så stor som man kan frukta, faktum är att den är mycket liten.

Nya Testamentet contra andra forntida böcker

Genom att jämföra handskrifter som stödjer Bibeln med handskrifter som stöder andra forntida dokument och böcker, så blir det överväldigande klart att ingen annat forntida litteratur kan nå upp till Bibeln. Handskrifter som stödjer Bibeln är ojämförliga! Det har kopierats flera nytestamentliga handskrifter med större riktighet och tidigare datum, än något av de klassiska verken ifrån antiken. Rene Pache tillägger, “De historiska böckerna ifrån antiken har en dokumentation som är långt mindre gedigen”. Dr. Benjamin Warfield sammanfattar, ” Om vi jämför den nuvarande texten i Nya Testamentet med vilket annat forntida verk som helst, så kan vi bara tillstå att det är fantastiskt exakt.”

Norman Geisler gör ett antal nyckelobsevationer som vi kan betrakta:
Det finns ingen annan bok som ens kommer i närheten av Bibeln när det gäller någon av kopiornas tidiga datum. Genomsnittet av alla antikens världsliga verk överlever genom endast en handfull av handskrifter medan Nya Testamentet kan stoltsera med tusentals. I genomsnitt så är det över tusen år mellan originalen och de tidigaste kopiorna för andra böcker. Nya Testamentet har ett fragment inom en generation ifrån sin originalsammansättning, hela böcker inom ungefär 100 år ifrån tiden för originalhandskriften, största delen av det Nya Testamentet inom 200 år och hela det Nya Testamentet inom 250 år ifrån datumet då det sattes samman.

Graden av kopiornas riktighet är större för Nya Testamentet än för andra böcker som går att jämföra med. De flesta böcker har inte tillräckligt med handskrifter för att göra en jämförelse möjlig. Ifrån denna dokumentation är det klart att de Nya Testamentets skrifter är överlägsna de forntida skrifter som är jämförbara. ” Nya Testamentets vittnesbörd är mycket mer omfattande, mycket äldre och mycket noggrannare i sina texter.”

Stöd för det Nya Testamentet ifrån kyrkofäderna

Som tillägg till alla de tusentals av nytestamentliga handskrifter, så finns det över 86,000 citat ifrån Nya Testamentet i de tidiga kyrkofäderna. Där finns också tusentals av citat i de olika böckerna ifrån gudstjänster. Där finns tillräckligt med citat ifrån de tidiga kyrkofäderna, för att skriva hela Nya Testamentet förutom 11 verser, även om man inte hade en enda kopia av Bibeln. Detta material är skrivet inom de 150-200 åren ifrån Kristi tid.

Handskriftliga bevis för det Gamla Testamentet

Dödahavsrullarna bevisar riktigheten i Bibelns överföring. Faktum är att i dessa rullar, som man fann i Qumran år 1947, har vi gammaltestamentliga handskrifter som är daterade 1000 år tidigare (150 år f. Kr) än de handskrifter som vi då hade (vilka var daterade till 900 e. Kr). Det som är av betydelse är, att vid en jämförelse mellan dessa två olika handskriftsvolymer så ser man att de i huvudsak är likadana, med bara några få ändringar. Att handskrifter som har en tid av tusen år emellan sig i huvudsak är likadana visar på en fantastisk noggrannhet i överföringen av de gammaltestamentliga handskrifterna. En fullständig kopia av Jesaja bok fann man vid Qumran. Trots att de två kopior av Jesaja som man fann i Qumran grotta 1 nära Döda havet år 1947, var skrivna 1000 år tidigare än de äldst daterade handskrifter som vi då kände (980 e. Kr), så visade de sig vara identiska ord för ord med vår hebreiska standard Bibel i mer än 95 % av texten. De 5 % som skiljde bestod i huvudsak av uppenbara missar med pennan och skillnader i stavningen.

Ifrån de handskrifter som man upptäckt, t ex Dödahavsrullarna, har kristna klara bevis för att dagens Gamla Testamente är exakt likadant, som det var när det från början inspirerades ifrån Gud och blev nedtecknat i Bibeln. Om vi sätter detta tillsammans med den mängd av handskrivna bevis för det Nya Testamentet som vi har, så blir det klart att den kristna Bibeln är en pålitlig bok. Dödahavsrullarna visar oss att de som kopierade Bibeln var mycket noggranna i sitt arbete. Dessa kopierare visste att det var Guds Ord som de tog sig an, så de gjorde allt för att inga fel skulle få smyga sig in. De skriftlärda räknade varje linje, ord, stavelse och bokstav för att vara säkra på dess riktighet.

Guds bevarande av Bibeln

I Westminster Confession står det: “Det Gamla Testamentet på hebreeiska och det Nya Testamentet på grekiska är direkt inspirerade av Gud, och har genom Hans omsorg och försyn bevarats rena genom alla tider. Dessa är därför autentiska och är kyrkans slutliga auktoritet i alla spörsmål.”

Westminster Confession säger något mycket viktigt här. Faktum är, att Gud som i Sin makt och allsmäktiga kontroll har inspirerat Skriften från början, kommer också helt säkert att fortsätta utöva sin allsmäktiga kontroll och kraft för att bevara Skriften. Guds bevarande arbete är illustrerat i Bibelns text. Om vi studerar hur Kristus såg på det Gamla Testamentet, ser vi att Han hade fullt förtroende för att Skriften hade blivit troget bevarad genom seklerna. Eftersom Kristus inte hade några tvivel på Skriftens riktighet, såsom Hans samtid kände till den, så kan vi med säkerhet anta att det första århundradets gammaltestamentliga text var en helt riktig representation av det gudomliga Ordet, likadant som det var ifrån början.

Jesus ansåg de befintliga kopiorna under Hans dagar vara så nära originalen i sina budskap, att Han hänvisade till dessa kopior som auktoritativa. Respekten som Jesus och Hans apostlar hade för de befintliga gammaltestamentliga texterna, är i grunden ett uttryck för det förtroende de hade för Guds försyn och bevarande av kopiorna och av översättningarna, så att de till sitt innehåll är identiska med originalen. Alltså ser vi att Skriften själv indikerar för oss att kopiorna reflekterar originalen på ett troget sätt och är därför auktoritativa.

Ron Rhodes

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se