“Att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga.” (Judas brev, vers 3)


INTRODUKTION

De väsentliga läromässiga sanningarna i historisk och autentisk kristendom, är i dessa dagar föremål för stor attack. Sådana viktiga trossatser som frälsning av nåd endast genom tro och inte genom gärningar, Kristi gudomlighet, och Treenigheten, utsätts för förakt. Ingenting är fullt och fast nytt under solen. Många av de falska läror och kulter som har kommit fram under de senaste 150 åren, är helt enkelt förändrade framställningar av liknande villoläror som ansatte den urkristna kyrkan. I tidig kyrkohistoria så fanns det t.ex. grupper som försökte att komplicera evangeliets enkelhet, och begränsa den frihet som de troende hade funnit i Kristus, genom att föra in lagiskhet.

De kristna kallade dessa grupper Judaizers (eng.) för att de försökte förvränga Guds nåd och få in kyrkan under lagen. Denna fiendens taktik finns idag i många kyrkor runt om i världen och är utmärkande bl.a. hos sjundedagsadventisterna. Den urkristna kyrkan var tvungen att kämpa mot gnostikers och mystikers läror. På samma sätt gör vi idag, men nu benämns de Christian Science och New Age istället. Där finns samma förledande ande.

Den villolära som Arierna kom med på den urkristna kyrkans tid och som berövade Jesus hans gudomlighet, har i våra dagar återupplivats igen genom Jehovas vittnens lära. Den mycket gamla villolära som också har återupplivats igen och som vi ska undersöka här är Sabaellianism . Idag är denna lära känd som Oneness Pentecostalism (Endräktspingsttro), Jesus only (Bara Jesus läran), eller Modalistic Monarchianism . Ordet Oneness kommer nu att användas här med hänvisning till denna lära, och till de personer som omfattar den.

Det är intressant att se att Jesus sade att dödsrikets portar aldrig ska bli kyrkan övermäktiga. Fastän många falska läror utvecklades under kyrkans 450 första år, så blev dom förkastade och motbevisade av de kristna som levde då. Under kyrkoråden i Niceae 325 e.Kr., och i Chalcedon 451 e.Kr., visade man tydligt att de var villoläror. Paulus, inspirerad av den helige Ande, skrev till kyrkan i Korint i 1 Kor. 11:18-19 att det måste finnas olika partier. Det grekiska ordet här för partier har så gott som identiskt blivit översatt till det engelska ordet heresies , som betyder villoläror. Det innebär sekter, splittringar och fraktioner som orsakats p.g.a. falska läror. Men nu tillåter Gud i sin suveräna visdom detta, på samma sätt som med förföljelser, för att kyrkan ska kunna känna igen sund och sann lära mycket tydligare. Jesus sade ju att dödsrikets portar aldrig skulle bli kyrkan övermäktiga, och för att citera ett populärt uttryck som har bevisat sig vara sant om och om igen i kristendomens historia: “TRUE DOCTRINE has always been hammared out on the anvil of heresies,”

Vi föreställer oss en smed vars städ heter villoläror, och materialet heter lära. När smeden då slår på materialet som finns i städet så formas någonting fram. På samma sätt, mitt i fiendens försök att komma med falska läror, har SANN LÄRA klargjorts och vuxit starkare omgiven av villoläror. Den enda tillförlitliga test vi har på vad som är sant är: Vad står det i skriften? Och 1 Tess. 5:20 visar oss att vi måste pröva allt vi hör och ser hända i ett möte. Vi kan inte pröva det som sker genom känslor, erfarenheter, eller genom inre intryck.

Om vi nu ser tillbaka in i den kristna kyrkans historia så har fiendens taktik många gånger varit att attackera den underbara sanningen om Kristi gudomlighet, och att gå emot sanningen om Treenigheten. Därför att utan dessa sanningar så blir både sanningen om inkarnationen och frälsningen förvrängda. Paulus varnar pastorer profetiskt i Apg. 20:29-30 att vara på sin vakt mot falska lärare. När den unga kyrkan under sina 500 första år började att konfrontera falska läror, så började fienden ändra sin taktik, och försöka att förleda kristna med förförelsens kompromiss i och med den romerska katolicismen, som faktiskt gör ett tillägg till Treenigheten eftersom dom ber till Maria. Sedan kom fienden med Islam, som helt enkelt är en attack på själva nerven av Kristi gudomlighet, såväl som på Treenigheten, och den kristna tron.

När vi nu börjar att undersöka Oneness lära så vill jag bestyrka högt och klart att syftet med den här undersökningen inte är att attackera någon Oneness-troendes motiv eller uppriktighet. Men mitt mål är, bäst förklarat i Judas brev och den senare delen av vers 3: “Att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de Heliga .” Jag kommer att pröva deras lära gentemot bibelns ord. Ef. 6:12 är enligt mig en nyckelvers här. Där står det att det inte är mot kött och blod vi har att kämpa, vilket jag håller med om. Hursomhelst så tror jag att kyrkan har en skyldighet att gå emot falska läror genom att visa bibelns sanna lära. Jag tror att en väsentlig del av kristendomen är att stå upp för, och ha en kärlek till SANNING .

Till vilken nytta är det att evangelisera, om evangeliet vi predikar är urvattnat och ändrat? Vi kan kosta på oss att ha olikheter på mindre och oviktiga punkter. Men den autentiska, historiska kristendomens grundläggande läromässiga sanningar, får inte på något sätt kompromissas med.

Sådant som t.ex. frälsning av nåd genom tro och inte p.g.a. gärningar, Kristi gudomlighet, Jesu Kristi kroppsliga uppståndelse, Treenigheten, skriftens auktoritet såsom inspirerad av Gud, frälsning i inget annat namn, och på inget annat sätt, än genom Herren Jesu lidande, och genom hans död på korset, och det faktum att graven inte kunde hålla honom kvar när han uppstod igen, så kommer Jesus med nytt liv och förlåtelse till dem som ångrar sina synder, omvänder sig, och tror på dessa goda nyheter om Guds nåd och barmhärtighet. Med detta i åtanke har jag för avsikt att visa att Onenessläran är ett annat evangelium, en annan Jesus, och en annan ande (2 Kor. 11:4).


ONENESS TRO

Dom tror att ingen är frälst såvida man inte bara blivit döpt i vatten, utan man måste bli vattendöpt endast i enlighet med deras form för vattendop.

Dom förnekar den bibliska läran om TREENIGHETEN och kallar den t.o.m. hednisk.

Dom tror att Herren Jesus inte existerade innan Betlehem.

Dom kallar Gud Fadern, Jesus, Sonen, Jesus, och den helige Ande, Jesus.

Dom säger att det finns en Gudomlig Jesus som är Gud i himlen, och den Jesus som gick här på jorden var i sin tjänst då den kroppsliga eller köttsliga Jesus som aldrig existerat innan, och som skapats endast för frälsningsuppdragets skull.

Dom säger också att den Gudomliga Jesus ibland skulle ha kommit in i den köttsliga Jesus och på så vis t.ex. förmå honom att göra under.

Så fastän de kallar Gud Jesus, så tror dom inte att Jesus är Gud (i ordets sanna mening).

Dom har ingen skillnad på personerna i Treenigheten.

Dom tror felaktigt att treenighetstroende skulle ha en religion som består av 3 olika gudar.

Dom tror sålunda att endast dom har det rätta evangeliet, det rätta namnet på Gud, det rätta dopet, och den rätta läran.

Dom tror att endast dom är sanna kristna och frälsta. Därför ses kyrkor som baptist, metodist, pingstkyrkor o.s.v. som missionsfält.

Precis som de flesta falska läror av idag så har Onenessläran sitt ursprung i USA. En splittring uppstod mellan pingstkyrkorna 1913 i USA. Den blossade upp p.g.a. dopfrågan. Man ställde sig frågan: Ska vi döpa endast i Jesu namn istället för Treenigheten? Vid den här tidpunkten var inte Onenessläran den orsak till strid som den utvecklades till senare. Utifrån den logik som Onenessläran har så kommer endast de människor till himlen som följde Sabaellius för hundratals år sedan, och andra främst från USA, som kommit till tro på Onenessläran alltsedan drygt 80 år tillbaka. En annan undervisning Oneness har är att ingen har den helige Ande förrän man talar i tungor. Många hävdar även att ingen är frälst som inte talar i tungor.


VATTENDOP–DEL 1

Vi ska först ta en titt på deras Baptismal Regeneration-undervisning (Det är teorin om att dopet är nödvändigt för frälsningen). Sedan i del 2 ska vi titta på deras dopform, tillvägagångssätt att döpa. Till att börja med är det bra att förstå några regler för hermeneutics (bibelöversättning):

1. Text — Vad säger versen på originalspråken hebreiska, arameiska och grekiska? Genom att använda oss av en bibelkonkordans så kan vi få större klarhet.

2. Context — (Sammanhang). Vad säger de föregående och följande verserna som omger en vers? Många falska läror uppstår genom att man tar bort en text från sitt sammanhang.

3. Co-text — Vad har andra bibelböcker att säga om det ämne du sysslar med, finns det en röd tråd som sammanflätar en undervisning?

Ytterligare två viktiga ord: Ex-Eigesis – vilket betyder hur vi läser, tolkar, och tar till oss en lära från skriften. Vi måste använda oss av rätt ex-eigesis med hjälp av text, co-text, och context.

Det andra ordet är Eis-Eigesis – vilket betyder att läsa in eller lägga till någonting till skriften. Något som inte stämmer exakt med vad bibelordet säger.

Är vattendopet frälsande
Så med hjälp av dessa regler; vad är då frälsningens lära? Frälser vattendopet som Oneness säger? Vattendopet är en handling! Ef. 2:8-9 säger: ” Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.”

Frälsningen är sålunda helt och totalt Guds nåds verk, ingen mänsklig handling. Rom. 10:17 visar oss klart att även tron har blivit oss given. Att tro att vattendopet frälser är att sätta högre värde på vatten än på Jesu blod. Bara fienden skulle försöka sig på en sådan taktik som att få oss att tro det. Vi kan se i Apg. 10:44 att frälsning hade kommit till Cornelius hem (där alla var hedningar). Därför blev judarna uppfyllda av häpnad över att se att den helige Ande hade fallit också över dessa som inte var judar. Notera att den helige Andes gåva kom till dem långt innan de blev döpta i vatten. I Apg. 16:30-31 kan vi se hur fångvaktaren i Filippi frågar: “I herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?” Det svar han fick var: “Tro på Herren Jesus, så bliver du med ditt hus frälst.”

Att tro som Oneness gör, att frälsningen inte blir ett faktum förrän vattendopet har inträffat, är ett annat evangelium. Ett skriftställe måste översättas med hjälp av andra skriftställen. Vi behöver, som Paulus säger i Apg. 20:27 , “allt Guds rådslut”. Bibeln visar tydligt att frälsning, som är erfarenheten av att bli född på nytt, är helt och hållet Guds verk, inget människoverk. Vi tillåts inte att ta bort någonting och inte heller lägga till någonting till Guds gåva. Att göra detta är att förolämpa och göra narr av det Kristus gjorde på Golgata, och det sliter bort korset från kristendomen. För en människa är född på nytt och förklarad rättfärdiggjord i samma ögonblick som han eller hon kommer till Kristi kors och sätter sin tro däri. Allt är Guds verk; Faderns plan, Sonens död, och Andens pånyttfödande verk.

Rättfärdiggörelse genom tro
I Romarbrevets fjärde kapitel framlägger och förklarar Paulus hela ämnet rättfärdiggörelse, vilket betyder att bli förklarad oskyldig. Kapitlets tredje vers visar att Abraham räknades som rättfärdig för att han trodde på Gud. Vers tio visar att det var innan han blev omskuren. Såsom Abraham blev rättfärdiggjord genom tro innan han utövade sina lydnadshandlingar, så är alla, vare sig jude eller icke-jude, rättfärdiggjorda och förklarade rättfärdiga genom att sätta sin tro och förtröstan på Gud. Rom. 4:23 – 5:1 : “Men inte bara om honom skrevs orden räknades som rättfärdig utan också med tanke på oss. Vi skall räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår herre Jesus, som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.”

Givetvis kommer frukten av en sann omvändelseerfarenhet att resultera i lydnad och goda gärningar. Dessa gärningar kommer endast från ett nytt liv i Kristus, till skillnad från våra egna goda gärningar innan frälsningen, som bibeln beskriver som smutsiga trasor. Erfarenheten av att bli omvänd, född på nytt, är andlig, och kommer från ovan. Vattendopet däremot är fysiskt och genomförs av en kyrkoledare. Det finns ingen inre pånyttfödelse i vattendopet. Det är endast ett yttre vittnesbörd om en inre förändring genom en frälsningsupplevelse. I och genom vattendopet så lyder den troende Kristi befallning. Det ska följa omvändelsen, och det är också ett vittnesbörd inför alla närvarande att bara Kristi evangelium pånyttföder och förändrar en person.

Vattendopet är såsom brödsbrytelsen instiftat av Kristus, vilket innebär att kristna bör följa Kristi exempel och låta döpa sig. Genom att göra det blir dom ett vittnesbörd inför världen att dom har upplevt frälsning genom lidandet i Kristi död, och har blivit identifierade med Kristus i hans begravning och uppståndelse. Genom detta uttryck av tacksamhet och lydnad, ger den troende inte bara ett vittnesbörd om att Jesus är den ende frälsaren, inför dom som är närvarande vid dopet, utan den troendes egen tro och vandring i Kristus kommer att bli styrkt p.g.a. denna lydnad inför Herren utifrån ett rent hjärta.

Låt oss nu titta på några felaktiga översättningar av skriften som Oneness använder sig av för att undervisa om den lagiska, falska läran om Baptismal Regeneration (vilket alltså innebär teorin om att dopet är nödvändigt för frälsningen). Kom ihåg att vi behöver allt Guds rådslut, Guds ord i sin helhet. Vi kan inte basera någon lära på någon vers, om versen inte harmonierar och stämmer överens med andra verser. Så ha i åtanke allt vi har sagt så här långt.

Låt oss gå till Hebr. 6:2 där det talas om läran om dop (engelsk översättning: baptisms). Varför använder bibeln pluralformen för ordet dop? Därför att det fanns ett dop som Johannes Döparen praktiserade när han döpte judar som var under lagen (Matt. 3:6 ). Det här inträffade innan Golgata och pekade mot ett nytt förbund, som var på väg att komma genom Jesus Kristus. Det är intressant att se att detta dop även utövades under Jesu tjänst på jorden av hans lärljungar (Joh. 4:1-2 ). För det andra så har vi det vattendop vi har idag, som Herren Jesus befallde sina apostlar i Matt. 28:19 . Detta dop kom efter Golgata när det Nya Förbundet trätt i kraft.

Det viktigaste dopet
Låt oss nu gå från vattendopet en stund till det allra viktigaste dopet, som är ett dop utan vatten, nämligen dopet som frälser en person. Vi kan läsa om det i 1 Kor. 12:13 : “Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.” Det enda sättet på vilket man blir frälst, och kommer ut från mörkret in i ljuset, är när man blir döpt in i Kristus Jesus genom den helige Ande. Då blir man en del av ljusets rike, och en del av kyrkan, som är Kristi kropp. Sedan finns det ytterligare ett dop som många inom kyrkan skulle säga är detsamma som dopet i 1 Kor. 12:13 , och många andra skulle också säga att det är en speciell välsignelse att söka få efter frälsningen, nämligen dopet med helig ande och eld (Matt. 3:11 ).

Med tanke på de olika dop som finns, låt oss titta på några skriftställen som nämner dopet och se vilken typ av dop det är. För det första Gal. 3:27 : “Ty ni alla, som har blivit döpta in i Kristus, har iklätt er Kristus.” Här nämns inget vatten, och det talas om ett dop in i Kristus. Kom ihåg att frälsningen är ett dop genom den helige Ande in i Kristus. Det är det enda sättet att komma in i Kristus, vilket betyder att bli en kristen.

För det andra Rom. 6:3-4 : “Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Och vi har så genom detta dop in i döden blivit begravda med honom, för att såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi ska vandra i ett nytt väsende, i liv.”

Här kommer samma tema fram igen. den helige Ande döper oss in i Kristus, identifierar oss med Kristus, och för oss in i en förening tillsammans med honom. Vi kan se djupet av Kristi kärlek när han lägger ner sitt liv för sitt folk. I vers 6 kan vi se att i hans korsfästelse så blev vår gamla människa också korsfäst. Hur? Genom något vi gör? Nej! Endast genom korsets verk. den helige Ande gör Kristi död, begravning, och uppståndelse både verklig och personlig, och förenar oss med Kristus. Vilken nåd! Vilken kärlek!

Nu går vi till Kol. 2:12 : “Ni har ju med honom blivit begravda i dopet; ni har också i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.” Där det på svenska i denna vers har blivit översatt, ” …genom tron på Guds kraft…”, kan vi från den engelska översättningen, King James, utläsa innebörden, “…genom tron som kommer från Guds handlande och aktivitet…”. Ännu en gång kan vi se att vatten inte omnämns, och genom att läsa också vers 11 och 13 kan vi se samma tema igen. Närhelst vi ser att frälsningen kommer från Herren, helt och hållet p.g.a. Herrens verk och agerande, då kan vi se dårskapen i det tänkande som finns i Baptismal Regeneration, att vattendopet frälser.

Ja, vattendopet är viktigt och är ett underbart exempel på hur den gamla människan dör, blir begravd, och uppstår med Kristus. Därför är det ett utmärkt vittnesbörd för den som ser på, om vad Kristus har gjort för personen. Kol. 2:14 knyter här an till Rom. 6:6 på ett underbart sätt. Innan vi fortsätter så kom ihåg co-textregeln, som länkar samman skriftens tema. Att t.ex. ställa sig frågan vad andra bibelböcker har att säga om ett visst ämne. Orden om rättfärdiggörelse endast genom tro, kan länkas samman med orden om frälsning av nåd genom tro, utan egna gärningar.

Född av vatten och Ande
Nu ska vi titta på Joh. 3:5 : “Jesus svarade; sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike.” När vi undersöker det här tänk då på contextregeln, i vilket sammanhang en vers står och vad de omgivande verserna säger. Därför att i följande vers står det att det som är FÖTT av ANDEN, är ANDE . Så vatten, i Joh. 3:5 , hänvisar inte till vattendopet. Jag tror att svaret finns i Ef. 5:26 . Från den engelska King James översättning: “That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.” Fritt översatt till svenska: “Så att han kunde helga och rena den med vattnets tvättning (el. sköljning) genom ordet.” Precis innan vers 26 så står orden,”…såsom Kristus har älskat kyrkan och utgivit sig själv för den”.

Hur kommer frälsningen? Jo, genom vattnet från det renande evangelieordet, i kombination med den helige Andes verk att övertyga lyssnaren om hans synd. Det är ett ögonblickligt mirakel, som sker när en person tror på evangeliets sanning, och som ger evigt liv. Ordet, Guds eget ord, är rent och har en tvättande, renande, och livgivande verkan. När vi reflekterar över att Jesus är ordet (Logos ), det levande ordet som vi kan läsa om i Upp. 19:13 och Joh. 1:1 , då vet vi sannerligen att ordet, allt Han är och gör förmedlar LIV . Läs gärna den välkända versen Joh. 3:16 och även vers 17.

Att tro på Jesu gärningar ger evigt liv (Rom. 8:11-12 ), och när man blir övertygad av evangeliets budskap, omvänder sig från sina synder och tror, då är man i sanning, som Jesus sade “född på nytt av vatten och ande”. Ordets vatten och Anden tillsammans ger inte bara evigt liv, utan vi läser i Joh. 17:17 att ordet har en helgande och renande verkan. Evangeliet är känt som sanningens ord, i Kol. 1:5 , och när anden vittnar till sanningens ord blir resultatet frälsning, när man så har dragits till Kristus. Så när Jesus talade om att bli född på nytt av vatten och ande, är det tydligt att han inte på något sätt hänvisade till vattendopet. Nu läser vi från Titus brev 3:5 i King James översättning, och jag citerar från den senare halvan av versen: “But according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewal of the Holy Ghost .” Fritt översatt till svenska: “Efter sin barmhärtighet frälste han oss genom pånyttfödelsens tvättning och förnyelse genom den helige Ande.”

1. Frälsningen är sålunda bara på grund av Guds nåd, kärlek, och barmhärtighet. Varje mänsklig gärning som försöker att prestera frälsning är ett hån mot hans barmhärtighet. Så när vi har i åtanke att frälsningen endast uppnås genom Guds barmhärtighet, så förklarar resten av versen hans barmhärtighet genom;

2. Pånyttfödelsens tvättning (the washing of regeneration ). Reningen, genom borttvättandet av synder, är endast möjlig genom blodets kraft. Genom vår naturliga födelse härrör vi från Adam. Men genom den andliga födelsen är vi pånyttfödda (Re-generated ), in i Kristus, som i bibeln omnämns som den andre Adam. Vår generation är på så vis andligt besläktad med Kristus. Lägg också märke till att det inte sägs uppladdad (Re-charged ), utan regenerated, vilket betyder att vi, innan pånyttfödelsen, var totalt andligt döda inför Gud.

3. När vi blir rentvättade från våra synder, innebär det att vi blir förnyade, vi blir nya skapelser i Kristus (2 Kor. 5:17). Ordet regenerated betyder också; väckt till nytt liv. I 1 Kor. 6:11 , översatt från King James, kan vi läsa: “…men ni är tvättade rena, men ni är helgade, men ni är rättfärdiggjorda i Herren Jesu namn, och genom Guds Ande.” Till denna vers anknyter Joh. 3:5 , där det talas om att bli född av vatten och ande. Vattnet i vattendopet tvättar eller sköljer bara kroppen. Det kan inte rengöra någon från synd, vilket vi snart ska titta på i 1 Petr. 3:20-21 .

Vattendopet vittnar om frälsningen
1 Kor. 15:1-4 visar att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, och att predika evangeliet medför att förkunna Kristi död, begravning, och uppståndelse, vilket är det som frälser. Vattendopet vittnar endast om detta faktum, och därför att personen har blivit levandegjord i Kristus, så vill han eller hon förkunna det genom vattendopet.

Låt oss nu förflytta oss till en annan vers som finns i Mark. 16:16 . Den senare hälften av detta kapitel fanns inte med bland de tidigaste manuskripten, och många teologer är ense om att verserna 9-20 har blivit tillagda till Markus evangelium. Hursomhelst, vi ska undersöka den här versen. Så tänk då på att allt Guds ord måste vara i linje tillsammans, och harmoniera, innan man kan bygga en lära om något. Och vi vet att om vi finner en till synes motsägelsefull vers, så måste den böja sig och underordna sig det tema, och den sanning som de andra skriftställena i bibeln visar på. Alltså; Mark. 16:16: “Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst; men den som inte tror, han skall bli fördömd.” Betoningen är på tro och otro. Här står det att den som inte tror skall bli fördömd. Det står inte: “Den som inte tror och inte blir döpt skall bli fördömd, eller den som inte tror men är döpt skall bli fördömd.”

Det är tron som frälser, och som vi har visat så uttrycker sig tron genom den lydnadshandling som dopet är. I verserna 17 och 18 står det om vissa tecken som skall följa de troende. Om det skulle vara som Onenessläran hävdar att alla troende måste tala i tungor, och om man följde denna lagiska logik, så skulle det innebära att de troende som aldrig har handskats med ormar eller druckit gift och överlevt, inte heller kan vara frälsta.

Dopet in i Kristi kropp

Nu ska vi slutligen titta på ytterligare ett exempel på den helige Andes dop in i Kristi kropp. Vi läser från 1 Petr. 3:20-21 . Fritt översatt till svenska från King James översättning: “…vilka ibland var olydiga, när Guds långmodighet en gång väntade i Noas dagar, medan arken byggdes, i vilken några få, bara åtta själar, blev frälsta genom vatten.” Utifrån denna förebild frälser även dopet oss nu (inte att kroppen görs ren från smuts, utan gensvaret från ett gott samvete gentemot Gud), genom Jesu Kristi uppståndelse. Jag ställer den här frågan till dig när du läser vers 20: Vad var det i själva verket som räddade de åtta, vatten bokstavligen, eller Arken? Det var Arken! Så vatten här är symboliskt för Ordet , precis som i Joh. 3:5 . Arken är ett exempel på Kristus . Alla i Kristus är frälsta, räddade. Hur blir vi frälsta och döpta in i Kristus (Arken)? Jo, genom den helige Ande!

I första Moseboken kan man läsa att Arkens bredd är 50 alnar. Siffran 50 är i bibelnummerologi en symbol för den helige Ande. Pingsten inträffade 50 dagar efter judarnas påskhögtid, pesach . Så vi kan där se ett sammanknytande av Ordet och Anden igen. Om vi tittar på 1 Petr. 3 och vers 21, så står det att dopet också frälser oss nu. Det syftar klart och tydligt på den helige Andes dop in i Kristus (Arken). Därför att versen fortsätter att säga; inte att kroppen görs ren från smuts (vilket vatten vanligtvis gör), utan ett gott samvetes gensvar gentemot Gud. Hur? GENOM JESU KRISTI UPPSTÅNDELSE!

Låt mig nu säga något om översättning av bibeln när någonting används som en bild eller symbol. Samma bild eller symbol kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Bibeln kallar t.ex.både Jesus och djävulen ett lejon, Jesus är ett lejon av Juda stam, och djävulen stryker omkring såsom ett rytande lejon. Jesus sade också till sina efterföljare att vara visa som ormar, fastän Satan kallas Ormen. Så trots att jag i Joh. 3:5 visade att vattnet hänvisar till det livgivande renande Ordet, så hänvisar levande vatten till den helige Ande i andra sammanhang.

VATTENDOP–DEL 2

Nu ska vi titta på den form av vattendop som Onenesstroende utövar. De tror inte bara att vattendopet frälser, Baptismal Regeneration, utan också att det måste ske endast i Jesu namn. Som stöd för detta tar man Apg. 2:38 som sin nyckelvers. Här från King James översättning: “Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.” På svenska: “Petrus svarade dem, Gör bättring, och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, och ni skall få den helige Ande som gåva.”

Jag ska nu dela upp den här versen för att få en riktig analys av innehållet. När man ser denna vers utifrån den grekiska grundtexten, så är det lätt att se hur Oneness på ett farligt sätt hamnar fel. Hursomhelst, innan jag gör det, låt mig bara visa dig vad Jesus själv befallde Petrus och de andra apostlarna i Matt. 28:19: “Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.”

Så att vara lydig Jesus, att älska och ära Honom, är att döpa på det sätt som Jesus sade. Att döpa i Jesu namn är att respektera namnets auktoritet, genom att lyda orden i Matt. 28:19. Att döpa i Jesu namn är helt enkelt såsom Jesus befallde. För judar har namn att göra med namnens karaktär och auktoritet. Alltså, låt oss nu se på Apg. 2:38 bit för bit.

1. “Då sade Petrus till dem…”. Det bör sägar att Petrus, som var en av de ursprungliga apostlarna, aldrig hörde Jesus säga ett ord om att vattendopet frälser, eller att man ska nämna endast Jesu namn när man döper.

2. Repent, att göra bättring eller omvända sig. Det innebär att ångra sin synd med uppriktig sorg i hjärtat, men också att ändra kurs – omvända sig, att göra Jesus till Herre och förtrösta på Hans kraft att frälsa. Så bättring eller omvändelse inträffar när man blir dragen till Guds barmhärtighet i Hans sons offerdöd och uppståndelse. Om vi nu ser på den ursprungliga nytestamentliga grekiskan, så finner vi att befallningen att göra bättring sägs i andra person pluralis , vilket betyder att Petrus talar till hela folksamlingen.

3. “Och låt er alla döpas…”. Detta däremot sägs i tredje person singularis, som sålunda adresseras endast till dem som skulle bli omvända och komma till tro genom att ångra sina synder.

4. “I Jesu Kristi namn…”. Som jag redan har nämnt, så betyder att göra något i någons namn, både enligt bibeln och i judisk kultur, att man gör något utifrån den personens auktoritet, karaktär och befallning.

5. “Till syndernas förlåtelse…”. På engelska; “For the remission of sins…”. Ordet remission har betydelsen annullering, eliminering. Det handlar alltså om ett borttagande, avlägsnande, och att göra ett slut på synderna. Det grekiska ordet för det engelska for här, (eller svenskans till ), är Eis . Ordet Eis kan ha två olika betydelser beroende på hur det används och i vilket sammanhang det används. För det första betyder ordet Eis; med syftet på någonting som kommer att hända. För det andra så betyder det; på grund av någonting som har hänt. Utifrån bibelns grekiska ursprungstext så kan Apg. 2:38 låta ungefär såhär: “Då sade Petrus till hela folksamligen som var samlad, gör bättring, och till den av er som gör det, låt er också döpas såsom Jesus befallde, därför att era synder har blivit förlåtna…, (Eller för att visa att bättring och omvändelse har lett till syndernas förlåtelse) och ni (andra person pluralis – hela folksamlingen), ska som gåva få den helige Ande.”

6. Den viktigaste betydelsen av de sista orden i versen, där ordet ni står i andra person pluralis, är att det visar att mottagandet av den helige Ande absolut och direkt är sammanknutet med bättring och omvändelse, inte med vattendopet. Det är också något som Cornelius hus upptäckte i Apg. 10:44 . Den engelska King James bibeln översätter korrekt från grekiskan när den använder ordet You – singularis, i samband med dopuppmaningen, och ordet Ye – pluralis, när det handlar om att få den helige Ande. (Se tidigare citat på engelska från Apg. 2:38 ) När denna vers blir sedd som jag har visat den utifrån ursprunglig nytestamentlig grekiska, så kan du se hur Apg. 2:38 är i perfekt harmoni med bibelns tema att frälsningen endast är Guds verk. Det är inget att undra över att före detta Onenesstroende Mike Barden t.ex. lämnade Oneness-kulten när han såg sanningen i Apg. 2:38 . Därför att deras lära står eller faller i stort sett med just denna vers.

GÅVAN ATT TALA I TUNGOR

För att citera en av Oneness välkända ledare och författare David Bernard från det andra kapitlet i hans bok “Den nya födelsen”, så säger han när han talar om omvändelsen och vattendopet: “De är Guds frälsande gärningar.” Han fortsätter sedan att säga: “Frälsande tro uttrycker sig nödvändigtvis genom omvändelse, vattendop, och mottagande av den helige Ande.” Vi vänder oss till den sista delen av deras definition på frälsningen, nämligen mottagande av Anden. Här är Onenesstroende uppdelade i två läger, när det gäller mottagandet av Anden. Båda är dessutom obibliska. Låt oss titta efter. Vi har redan bevisat att dom predikar “ett annat evangelium”. Ett läger säger att ingen är riktigt frälst förutom om man talar i tungor och har blivit vattendöpt i Jesu namn. Det andra Onenesslägret säger att ingen har den helige Ande i sitt liv förutom om man talar i tungor. Hursomhelst, detta är inte alls något som bibeln lär ut; Gal. 3:1-3 , Rom. 8:8-16 , Gal. 4:5-6 . De här Onenesslägren står i skarp kontrast till den klassiska pingstkyrklighetens ståndpunkt, som tror att den helige Ande tas emot vid den nya födelsen, d.v.s. när en människa blir född på nytt. Inom pingstkyrkor har man också den tron att det efter den nya födelsen finns ett dop i den helige Ande att söka få. En del säger att beviset på att man har blivit andedöpt är att man talar i tungor. Medan andra menar att någon av de andra gåvorna, inte nödvändigtvis tungotalet, kan komma som ett bevis på, och en följd av andedopet.

Ett lagiskt evangelium
Det är alltså genom den helige Andes verk, ingripande, som man blir född på nytt, och när den nya födelsen inträffar så flyttar den helige Ande så att säga in i den pånyttfödda människan, den nya skapelsen, för att bo där. Onenessgrupperna håller sig inte till skriften. För hur kan någon t.ex. bli född på nytt utan den helige Ande? Varför skulle man inte heller vara fullt frälst om man inte talar i tungor? Enligt Oneness trossystem är beviset på frälsande tro i grund och botten; bättring och omvändelse, vattendop, och andedop med tungotal. Vi kan klart se i skriften att endast bättring och omvändelse är nödvändigt för att bli frälst. Därför har Oneness ett farligt, lagiskt, falskt evangelium. Före detta Onenesstroende, Gregory Boyd, säger beträffande vad han sett ske p.g.a. denna felaktiga tro: “Efter nästan alla möten så kunde stackars själar komma fram till altaret och be Gud om att frälsa dem, ibland skrikande, bönande, och gråtande ut till Gud om att ge dem den helige Ande, så att de kan bli frälsta.” Han fortsätter: “Den här läran gör att U.P.C.I., United Pentecostal Churches International (vilken är den största Onenesskyrkan), och andra Onenessgrupper, kan urskiljas som den mest lagiska så kallade kristna rörelsen i kyrkohistorien.” Oneness kommer med många felaktiga översättningar av skriftställen, för att försöka visa att deras lära är välgrundad. Det finns inte nog med utrymme här till att fördjupa oss i alla dessa. Men enligt deras trosuppfattningar så skulle det ha funnits många miljoner fina gudsmän och gudskvinnor genom historien som aldrig ens var frälsta (för att dom bl.a. inte talade i tungor).

DEN BIBLISKA SANNINGEN OM TREENIGHETEN
— och Oneness Felaktighet

När vi börjar att titta på kulterna så kan vi se hur ett gemensamt kännetecken framträder, och det är förkastandet av läran om Treenigheten, vilket t.ex. finns hos Jehovas vittnen, Mormonerna, och Swedenborgarna. Oneness tror att Gud visar sig på olika sätt. Men det är ändå samma person, Jesus den helige Ande, eller Jesus såsom Fadern, eller Jesus såsom Sonen. De tror inte att Sonen fanns till innan Betlehem, och enligt Oneness är han den köttsliga förlängningen av den Gudomlige Jesus , som också kallas antingen Fadern eller den helige Ande. De förkastar Treenigheten i blindo därför att dom så totalt missförstår den bibliska läromässiga sanningen om Treenigheten, när de tror att vi som tror på Treenigheten är Tritheistic , d.v.s. att vi har tre olika åtskilda gudar. Så innan vi går vidare är det viktigt att vi klart kan se läran om Treenigheten.

Först av allt, visst är det sant att ordet Treenighet inte finns i bibeln, men läran är däremot tydligt nedlagd mellan bibelns blad. Vi kan inte heller finna faktiska ord i bibeln för andra ord såsom uppryckandet, tusenårsriket, inkarnation, eller ovillkorligt utväljande. Fastän kristna har olika synsätt på de här ämnena, så är vi överens om att de finns i bibeln. Olika ord har givits för Herrens bord, t.ex. brödsbrytelsen eller den heliga nattvarden. Ordet Treenighet kommer från det latinska Trinitas , först använt av en av de tidiga kyrkofäderna, Tertullian , under det första århundrandet (100-200 e.Kr.). Så låt oss definiera Treenigheten, och även visa att den är biblisk.

En Gud i tre personer
Den Apostoliska -, Nicaeiska-, och den Atanasiska trosbekännelsen skrevs alla för att förklara, redogöra för, och fastställa vår tro, och för att skydda kyrkan mot villoläror. Dessa tre trosbekännelser nämner alla sanningen om Treenigheten. Om du är engelsktalande och ser dig omkring efter en bra kristen bok, så skulle jag vilja rekommendera Hank Hanegraaffs bok “Christianity in Crisis” (Kristendom i kris). De omnämnda trosbekännelserna finns också med där.

Ja, för att citera Benjamin B. Warfield: “Det finns bara en sann Gud. Men i endräkten och harmonin hos Treenigheten, så finns det tre personer för evigt existerande tillsammans, och likvärdiga tillsammans, lika i substans men ändå olika urskiljbara personer.” Fadern, Sonen, och den helige Ande är av samma substans. Så Fadern är t.ex. inte mera Gud än den helige Ande. Utan de tre är helt och hållet likvärdiga. De är på ett gåtfullt sätt 3 i 1 och 1 i 3 . När vi talar om Treenigheten så kallar vi Fadern den första personen i Treenigheten, Jesus den andra personen, och den helige Ande den tredje personen. Detta är bara ordningsföljden i Treenigheten, för Sonen är t.ex. inte mera mäktig, vis eller kärleksfull än vad den helige Ande är, eftersom de är av samma substans. Det finns en prioritet inte en överlägsenhet i Treenigheten. Ordet prioritet här med betydelsen av en underbar ordningsföljd, av perfekt komplettering, inte med innebörden av rang, betydelse, eller makt.

I ett Onenesshäfte av Gordon Magee som jag nyligen läst, så står det att det skulle behöva vara tre separata Golgata, ytterligare ett för Fadern och ett annat för den helige Ande. Detta är ren okunnighet, milt sagt, inte bara om frälsningsplanen, utan också beträffande den kristna tron. Därför att kyrkan har alltid trott på en Gud. Kristendomen är en religion som tror på en Gud, inte tre gudar. Vi tror att personerna i Treenigheten är olika , urskiljbara personer, inte separata gudar. Magee har också lärt ut en annan villolära; att Satan till slut kommer att bli frälst. Jag finner det svårt att ta någon på allvar, som likt Gordon Magee, tror att Treenighetstroende är förlorade och att Satan till slut kommer att bli förlåten, Åtminstone en av Magees skrifter har blivit översatt till svenska och cirkulerar runt om i landet.

Sonen–utsänd av Fadern
Låt oss läsa Mika 5:2 : “Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bli en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.” I King James översättning står det: “Out of you shall he come forth unto me ” (“Av dig skall han utgå åt mig “). Först av allt var snäll och lägg märke till att orden han hänvisar till Sonen, och mig hänvisar till Fadern. “Han skall utgå åt mig…”, som betyder att Han ska utgå enligt Faderns plan och syfte, vilket profetiskt pekar på Joh. 3:16 .

För det andra, observera den sista delen av versen som visar att denne som skulle utgå från Betlehem alltid har funnits. Han är evig (orden forntidens dagar översätts också i King James, från evighet ). Därför är Sonen och Fadern, som här beskrivs han och mig , inte bara för alltid likvärdiga tillsammans, utan de är också av evighet. De har alltid funnits tillsammans. Såsom bara Gud är evig, är de båda denne Gud, fastän samtidigt klart urskiljbara personer. Denna sanning kan inte förbises utifrån vad bibeln säger, såvida man inte med skygglappar undviker den här versen, eller gör som kulterna; förvränger den uppenbara betydelsen här för att stjäla Kristi gudomlighet från honom.

Men givetvis kan man argumentera över hur det är möjligt att de kan vara likvärdiga tillsammans när, “Han skall utgå åt mig…”. Som vi helt enkelt fastställde tidigare så finns det en prioritet i Treenigheten, men inte en överlägsenhet. Med detta i åtanke, låt oss gå till Fil. 2:5-8 : “Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som var till i gudsskepnad, men inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänareskepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara som en människa, och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på ett kors.” Herren Jesus Kristus var jämlik, likvärdig, med Fadern. Under sitt jordiska liv var han Emmanuel – Gud med oss.

Jesus, en ödmjuk tjänare
Det skulle ha varit förståeligt om Jesus tänkte på, eller vakade över, sin jämlikhet med Gud. Men han tänkte inte så, utan blev en ödmjuk tjänare. Trots det så gav han aldrig upp sin gudomlighet. Han blev Gudamänniskan . Jesus antog mänsklig gestalt. I Upp. 19:13 och Joh. 1:1 så kallas han Guds ord , eller Ordet. Och från Joh. 1:14 läser vi: “Och Ordet vart kött (eller Ordet blev människa) och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.” Jesus Kristus blev, såsom en tjänare, beroende av Fadern och den helige Ande, se Apg. 10:38 (översättning från King James): “Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Ande och med kraft; honom som vandrade omkring och gjorde gott, och helade alla som var under djävulens våld; för Gud var med honom.”

I Joh. 1:1 läser vi: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” Den här versen talar för sig själv, Men Onenesstroende säger, för att få sin lära att se sund ut, att Ordet bara var en tanke i den gudomlige Jesus, eller som dom också säger, (i Faderns och den helige Andes) sinne. Så i enlighet med vad Oneness tror måste då deras översättning av “I begynnelsen var Ordet” istället bli: “I begynnelsen var tanken “. Nu står det i 1 Mos. 1:1 att “I begynnelsen skapade Gud…”. Det hebreiska ordet här för Gud är Elohim , och det är ett ord som står i pluralis. Vilket sålunda visar att Fadern, Sonen, och den helige Ande fanns där i begynnelsen. Enligt bibliskt språkbruk sätts också Gud alltid först, framför alla och allting. Så även om Oneness hade rätt beträffande tanken i begynnelsen, så skulle bibeln ha låtit Gud (som är så enormt framstående) stå över, och vara överlägsen tanken . Då skulle det ha stått att läsa: “I begynnelsen hade Gud en tanke”, istället för “I begynnelsen var tanken”. Men nu står det inte så heller.

Sonen fanns i begynnelsen
Låt oss igen läsa Joh. 1:1 : “I begynnelsen (Innan allt blev skapat) var Ordet (Ordet var alltid existerande), och Ordet var hos Gud (existerade alltid tillsammans med Fadern och den helige Ande), och Ordet var Gud (av samma substans, inte någon annan Gud, samma Gud men ändå urskiljbar från, och inte densamme som Fadern och den helige Ande). Jesus säger i Joh. 17:5 : “Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet, som jag hade hos dig, innan världen var till.” Kan en tanke ha en härlighet? Nej, men den treenige Guden är full av härlighet. Det är klart och tydligt att när den evige Sonen, som är Ordet, antog människogestalt, och kom och blev en tjänare, då inte blev fullt erkänd för den han verkligen var.

I alla fall, vi vänder oss nu till Hebr. 1:2-3 : “Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.” Vi kan se i vers två att Jesus var med Fadern när världen blev skapad. Kan vi då se detta någon annanstans? Ja, i Kol. 1:15-17.

Vi stannar kvar i Hebr. 1 och läser detta om Jesus i den nionde versen: “Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.” Här verkar det som att Gud är Jesus Gud, givetvis, men kom ihåg att Jesus blev en tjänare, och om du läser föregående vers i samma kapitel, så står det att Gud – Fadern kallar Sonen Gud. Och det finns bara en Gud. I dessa verser kan vi se bevis både på Fadern som är Gud, och Sonen som är samma Gud, men ändå, som tidigare sagts, är olika urskiljbara personer.

Ett förvrängt evangelium

Jag tror att du nu har fått tillräckligt med bevis utifrån bibeln, för att vara övertygad om det som verkligen är sant rörande Treenigheten. Hursom helst, låt oss fortsätta. Men först kommer en varning; För varje klart bevis som presenterats så här långt, så ger Oneness Pentecostals (Oneness-pingstvännerna) en förvriden och förvrängd syn på det.

Så var snäll och meditera över dessa ord från Gal. 1:6-7 : “Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium, fast det inte finns något annat; det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus.” Oneness mixtrar med antikrists ande. I 1 Joh. 2:22 står det: “Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen.” Dom förnekar Fadern, därför att de presenterar honom annorlunda, coh dom avkläder Sonen hans gudomlighet av att för alltid vara likvärdig med, och för evigt existerande tillsammans med Fadern och den helige Ande, och förnekar på så vis Sonen.

Antikrist betyder inte bara att vara emot Kristus, utan också som ersättning för, och istället för Kristus, att ha en annan. De Onenesstroendes lära och synsätt visar på en annan Kristus. Jag har bara ett ord att säga om detta, och det kan verka hårt, men jag säger det i kärlek; Gör bättring, omvänd er! Jesu Kristi person, hans natur, är även nu helt och fullt både Gud och människa tillsammans. Det är därför han ber för oss. Vi kan se hur den treenige Guden talar om sin pluralitet t.ex. i 1 Mos. 1:26 , 3:22 , och 11:7 . Men vi kan inte se Guds son, som blev människa, tala om två delade naturer hos sig själv. Det är något som Jesus aldrig gjorde.Under kyrkans historia finns det några grupper som har över- eller underbetonat antingen Jesu mänsklighet eller hans gudomlighet. Det är givetvis sant att vi måste se att det var den mänskliga sidan av Jesus Kristus som åt, drack, svettades, inte hans gudomlighet.Den evige Sonen var tvungen att iklädas kött, såsom en människa, för att lida för den förlorade syndfulla människan, och att erfara prövningar, frestelser, allt som människan genomgår, men dock klara provet och inte synda. När Adam, den första människan, däremot misslyckades så ärvde vi alla Adams synd.

När nu Oneness säger att Jesus inte var gudomlig av sig själv, utan intogs, och blev behärskad av den Gudomlige Jesus (som också är Fadern och den helige Ande), så delar dom för alltid upp, och splittrar Jesu mänsklighet respektive gudomlighet. Följden blir att de t.ex. kan ställa frågan: Var den där handlingen utförd av den mänskliga sidan av honom, eller var han uppfylld, och intagen av, den Gudomlige Jesus (som när han gjorde under)? De glömmer att Jesus blev en tjänare, som endast gjorde vad Fadern sa åt Honom, smord av den helige Ande (Joh. 8:28 och Apg. 10:38 ). Han kunde ha uppväckt Lasarus, eller helat de sjuka, utifrån att Han var Gud.

Men han ödmjukade sig och blev en tjänare. Jesu ord och gärningar var Faderns, och som en tjänare förtröstade Han på Fadern. Om Fadern ville att Jesus skulle tala ord som bevisade Jesu gudomlighet, så gjorde han det. Ett exempel på det är Joh. 8:58 när Jesus säger om sig själv: “Förrän Abraham blev till, är jag.” När Jesus sade dessa ord, så var det för att vittna om sig själv (inte om Fadern, den helige Ande, eller den Gudomlige Jesus, som Oneness säger). Detta är helt uppenbart, därför att judarna var på väg att stena honom p.g.a. att han förkunnade och tillkännagav något sådant om sig själv. Det är av avgörande betydelse att se och förstå innebörden i Fil. 2:5-8 . Jesus blev en ödmjuk tjänare, och han gav aldrig upp sin gudomlighet.

Gudamänniskan
När Jesus, såsom den evige Sonen och det eviga Ordet, antog människogestalt för att bli Gudamänniskan, så hade han all den makt som han alltid haft, men han ödmjukade sig själv och dolde villigt sin gudomlighet och levde som Apg. 10:38 visar oss. Därför att han alltid var Gud, så kunde han, med ett ord, ha dödat sina fiender. Men såsom denne tjänare, utstod han smädelsen och korsfästelsen, och gav uttryck för maximal ödmjukhet.

Filipperbrevets andra kapitel visar oss detta tydligt. Gud kan inte dö. Jesus dog, och den evige Sonen – för alltid levande i Honom, universums skapare, visste om den tragedin. Vi måste förklara det här eftersom Oneness säger att när Jesus ber i Joh. 17:5 , då måste det ha varit den mänskliga sidan av Jesus som bad, för Gud kan inte be. Man kan då fråga sig om den mänskliga sidan av Jesus existerade innan hela skapelsen blev till. Svaret är givetvis: Nej!

Kom ihåg att Jesus visste om när korsfästelsen var nära förestående, och den vetskapen gav honom ångest i sin mänskliga kropp, men han visste också att han snart skulle vara i den allra högsta Himlen på Faderns högra sida, nu såsom Gudamänniskan . Han var aldrig det innan han blev sänd till jorden för att fullborda frälsningsplanen. Då var Jesus den evige Sonen och det eviga Ordet. Fastän han både var en syndfri människa och gudomlig, med dessa två olika naturer, så var han ändå en individ. Den mänskliga sidan av honom blev inte absorberad av den gudomliga för att åstadkomma en supermänniska. Han var den Evige Sonen som lämnade härligheten och antog människogestalt för att bli Gudamänniska.

I Joh. 6:33 står det: “För Guds bröd är Han som kommer ner från himlen och ger världen liv.” Joh. 6:38 : “Ty jag har kommit ned från himlen, inte för att göra min egen vilja, utan för att göra Hans vilja, som har sänt mig.” Joh. 3:31 : “Den som kommer ovanifrån, han är över alla…” Joh. 6:62 : “Vad ska ni då säga, om ni får se Människosonen uppstiga dit, där han förut var ?” Här hänvisar Jesus till sig själv som Människosonen. Så detta kan inte på något sätt vara den så kallade gudomlige Jesus – Fadern. Varför hänvisade Jesus till sig själv här som Människoson? Därför att han kom för att alltid vara i mänsklig gestalt. Rörande Jesu ord och gärningar, så borde vi faktiskt inte låta oss bli upptagna med att ens ställa frågan: “Det där ordet Han sade…, var det från hans gudomlighet eller hans mänskliga sida?” Hursomhelst, Oneness måste resonera på detta sätt endast som ett konkret uttryck för, eller exempel på, vad deras lära säger.

I Joh. 6:41 talas det igen om Jesus som det bröd som har kommit ned från himlen, och i vers 46 säger Herren att ingen har sett Fadern, utom den som är från Gud. Jag har en fråga, kan en tanke se? Nej, givetvis inte! Herren Jesus, som är A och O – början och slutet, den förste och den siste, densamme igår, idag, och i evighet…, att tro att han innan skapelsen endast var en plan eller tanke i den så kallade Gudomlige Jesus – Faderns – och den helige Andes sinne, är en attack på den kristna tron.

Tillbedjan tillhör endast Gud
Bara GUD ska tillbes, 2 Mos. 34:14 : “Ja, du skall inte tillbe någon annan gud, ty Herren (Yahweh ) heter Nitälskare. En nitälskande Gud är Han.” Matt. 4:10 : “Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast Honom skall du dyrka.” Ja, läs de här skriftställena och se flera exempel från Matteusevangeliet där Jesus tillbads: Matt. 8:2 , 9:18 , 14:33 , 15:25 och 28:9 . Notera att ingen, som i varje enskilt fall tillbad Jesus, blev tillrättavisad av honom. I skriften kan vi också se änglar tillbedja honom. Hebr. 1:6 : “Och alla Guds änglar skall tilbedja Honom .” Vi ser i Upp. 4:10 att Fadern och Sonen mottager samma tillbedjan: “Då skall de tjugofyra äldste falla ner inför Honom som sitter på tronen, och tillbe Honom som lever i evigheters evighet, och lägga sina kransar ned inför tronen och säga…” I Upp. 5:13 kan vi se detta igen: “Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör lovet och äran, och priset och väldet i evigheternas evigheter.”

Om Fadern och Sonen inte är Yahweh, och olika, urskiljbara personer som Yahweh, då är det tydligt att vi här ser hur en skapad varelse mottager tillbedjan. Men det är så dumt eftersom detta inträffar i självaste Himlen! Som jag visade från 2 Mos. 34:14 , endast Gud (Yahweh) mottager sann tillbedjan. Det finns ingen sann Gud vid sidan om den Treenige Guden, endast falska gudar. Jes. 44:8 : “Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit dig höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns väl någon Gud förutom mig? Nej, ingen annan klippa finns, jag vet av ingen.” Det är skrämmande ord att läsa i Jer. 10:11 : “De gudar, som inte har gjort himmel och jord, de skall utrotas från jorden och ej få finnas under himlen.” Den här versen är bra att visa för personer som är emot Treenigheten. Visa dem att Kristus kommer att gå under om han inte är Gud. Som vi kunde se i Upp. 4:10 och 5:13 , så mottog både Fadern och Sonen tillbedjan såsom olika personer. Det finns bara EN Gud, och det är bara Gud som skall tillbes. Därför behöver vi inget extra uppenbarelsseljus, eller en universitetsexamen för att komma till den slutsatsen att Fadern och Sonen är olika, urskiljbara personer, men ändå båda Gud tillsammans. De är också likvärdiga, och existerar för evigt tillsammans. Ja, allt som behöver göras nu då är att bevisa att den helige Ande är den tredje personen i Treenigheten.


GUD — DEN HELIGE ANDE

Oneness säger att den Gudomlige Jesus också är Fadern och den helige Ande, och att Han visar sig på olika sätt, och på vilket sätt Han än uppenbarar sig så är Han fortfarande Jesus. Låt oss börja med jungfru Marias befruktning, Luk. 1:35: “Ängeln svarade och sade till henne; Helig Ande skall komma över dig , och kraft från den högste skall överskygga dig ; därför skall också den heliga, som blir fött, kallas Guds Son.” Är den helige Ande en kraft, eller en egen urskiljbar person? Eftersom han kan höra och tala, Joh. 16:13 , och bli bedrövad, Ef. 4:30 , bli bedragen, Apg. 5:3 , övertyga människor om synd, Joh. 16:7-11 , vägleda, Apg. 15:28 , plus andra handlingar, så kan vi se att han är en person.

Kan man urskilja den helige Ande som en annan person än Fadern och Sonen? Ja, för Joh. 16:13 visar att den tredje personen i Treenigheten talar det som han hör. Vi måste då fråga oss, från vem är det han hör? Jo, uppenbarligen från den andra eller första personen i Treenigheten. Kom ihåg att jag tidigare sade att det finns en prioritet , inte en överlägsenhet , i den Treenige Guden. Vi läste att den helige Ande t.ex. kan bli bedrövad, och som vi citerade så var den helige Ande involverad i att göra jungfru Maria havande, och visade där sin gudomlighet. Ett annat intressant bibelord som visar den helige Ande är från skapelseberättelsen, 1 Mos. 1:2 . Vi kan också se att mäktiga tecken och under gjordes genom den helige Andes kraft, Rom. 15:19 . Guds ord inspirerades också av den helige Ande, 2 Petr. 1:21 : “Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade, vad som gavs dem från Gud.” Så vi kan se att han också är Gud, och den tredje Gudomspersonen som är urskiljbar från Fadern och Sonen. Oneness förkastar den helige Andes verkliga person, när de säger att han är Jesus (som bl.a. uppenbarar sig på det sättet). En av de tidiga kyrkofäderna, Tertullian, uttalade sig om Noetus och hans lära (som motsvarade Onenessläran av idag): “Han har korsfäst Fadern och kört ut den helige Ande!”

Evig Fader , vad menas här?

Det är ironiskt att en av de verser som Onenesstroende gör anspråk på som ett styrkebevis för deras lära, faktiskt istället motbevisar den. Versen är Jes. 9:6 , och den talar om den kommande Sonen som ska bli given till Israel. Därefter uppräknas olika kännetecken för honom såsom t.ex. Fridsfurste , Väldig Gud , och på grund av att Evig Fader också finns uppräknat här, så tar Oneness detta ut från sitt sammanhang och säger; “titta, Jesus är Gud Fadern”. Genom att helt enkelt titta i en bra bibelkonkordans kan vi se att ordet för namn (“Hans namn skall vara…”) i den här versen är Shem på hebreeiska, som är ett ord vilket hänvisar till karaktär och auktoritet. Vilket visar oss att Jesus kommer att ha en fadersliknande – föräldrakaraktär. Detta karaktärsdrag finner vi i berättelsen om den gode Herden, men även i 1 Petr. 2:25 . Sedan, i Matt. 23:37 , så kan vi se hur gärna Jesus ville samla judarna i Jerusalem, som en höna samlar sina kycklingar under vingarna! Det står verkligen Evig Fader i Jes. 9:6 . Men Jesus är för den skull inte Gud – Fadern. Vi läser från 2 Joh. v.3 : “Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns son, som skall vara med oss i sanning och kärlek.” Det är en mycket kultlik attityd att plocka ut en enstaka vers och sedan försöka använda den för att få till en lära. Men kom ihåg att allt Guds ord måste stämma överens, och harmoniera tillsammans för att det ska kunna bli en lära. Om det finns vissa delar i bibeln som verkar annorlunda, eller motsägande gentemot andra delar, kom då först ihåg att de skriftställen som är annorlunda eller verkar underliga, alltid måste underordna sig majoriteten av skriftställen om ett ämne. För det andra, så finns det inga motsägelser i bibeln. Fastän vi ibland inte genast kan se det, så finns det ändå ett svar.

Tredje personen i den ende Guden

Jesu talar i Joh. 14:16 om den helige Ande som en annan hjälpare. Oneness måste då givetvis säga att det är samme Jesus som åsyftas, men som endast visar sig på ett annat sätt, för att deras lära ska gå ihop. den helige Ande är den tredje personen i den ende Guden. Om vi kan se att han också är en person, urskiljbar, från Jesus och Fadern, då har vi onekligen en Treenig Gud. Vi kan se detta om vi noggrannt läser kapitlen 14-16 i Johannesevangeliet . den helige Ande härrör, kommer från både Fadern och Sonen. Han vittnar för oss om Jesus och Fadern. Han är som en hemlig agent i Treenigheten. Han finns i bakgrunden, och drar ingen uppmärksamhet eller ära till sig själv.

Vi läser i Joh. 16:13 , om den helige Ande, att han talar det som han hör. Vi måste fråga oss, från vem kommer det han hör? Glöm inte att han är gudomlig, och det finns ingen högre makt. Så han kan inte ha hört det från ärkeänglarna Mikael eller Gabriel, utan uppenbarligen från Fadern eller Sonen. Som sagts tidigare, men jag upprepar det igen; det finns en prioritet, inte en överlägsenhet, i den Treenige Guden. Det finns en ordning, inte oordning. Vi läser från 2 Kor. 13:13 : “Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud, och gemenskap från den helige Ande.” I Upp. 1:4-5 kan vi se någonting som uttrycks på ett liknande sätt, för där står det bl.a.: “Nåd vare med eder och frid ifrån Honom som är och som var och som skall komma (Fadern), och från de sju andarna… ” Vers fem fortsätter: “… och från Jesus Kristus.” Eftersom sju är Guds nummer, ett nummer för fullbordan och fulländning, så verkar det mycket troligt, att de sju andarna här syftar på den sju-faldiga anden, den helige Ande. Vilken annan skulle vilja sända nåd- och fridshälsningar från tronen? Kom ihåg att änglar alltid kommer med ett budskap från Gud. Detta budskap däremot, kom direkt från Gud.

Treenighetens ständiga närvaro

Med detta i åtanke var snäll och läs Hebr. 9:14 , 1 Kor. 12:4-6 , och Titus 3:5-6 . Vi kan se många exempel från Skriften av den helige Ande, och om hur han kommer in i, och över människor. Hursomhelst, Fadern och Sonen manifesterar också sig själva för den troende, fastän de finns i den allra högsta Himlen. På grund av att de har det utmärkande draget av att alltid vara närvarande (omnipresent ), så kan de manifestera sin närvaro hos oss, och göra den känd och verklig. Givetvis så kommer Jesus inte att kunna ses av någons naturliga, fysiska ögon, förrän han kommer tillbaka igen. Jesus sade till Tomas i Joh. 20:29 : “Saliga är de, som inte har sett, men ändå har trott.” Jesus själv varnar i Luk. kap.21 , och Matt. 24 , för dem som kommer att uppträda i hans namn, och säga att de är Messias. Sedan förklarar Jesus vidare vad som skulle ske, innan han kommer tillbaka och kan ses med fysiska ögon igen. Änglar talar i Apg. 1:11 om att, denne Jesus skulle komma tillbaka just så som han blev upptagen till himlen. I King James översättning står det “denne samme Jesus”. Han blev upptagen till himlen, och han skall komma tillbaka från himlen. Orsaken till att änglarna måste säga “denne samme Jesus”, är att vilka iakttagelser som än görs av att se Jesus – innan han kommer tillbaka, är en annan Jesus. Med detta klargjort så skulle det möjligen vara acceptabelt att se Jesus i en dröm eller vision, och då särskilt för de icke troende som Gud för till korset. Hursomhelst, Jesus är Ordet, och vi måste se honom levande i Guds ord, medan vi läser bibelns budskap, och påminna oss att vi är välsignade genom att tro, inte att se. I alla fall, genom att Jesus helt och fullt är Gud, så kan han, precis som Fadern och den helige Ande, manifestera sin gudomliga frid och närvaro för oss.

Låt oss nu läsa Joh. 14:23 , och lägg märke till pluralisordet vi här, att det inte står jag : “Jesus svarade och sade till honom; Om någon älskar mig, så håller han mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och taga vår boning hos honom.” Låt oss titta lite närmare på det här. För det första så är vi , ett ord i pluralis, och för det andra så vet vi att Jesus sade att när han gått bort från lärljungarna, så skulle en annan hjälpare komma till dem, vilken är den helige Ande.Om Guds son är gudomlig, så kan han andligen vara med oss, fastän han fysiskt är kvar på Faderns högra sida, tills han kommer tillbaka som Kungars kung, Gudamänniskan i sin härlighet. Då kommer han inte som en lidande tjänare, såsom när han kom den första gången (Jes. 53 , Fil. 2:5-7 ), utan med den härlighet han hade hos Fadern innan skapelsen (Joh. 17:5 ). Jesus sade inte jag skall komma till er, i Joh. 14:23 , utan han sade vi , och vi är den helige treenige Guden.

Förenade tillsammans såsom ett
Inom den Heliga Treenigheten så finns den verkliga innebörden av vad ordet Oneness betyder, vilket helt enkelt är, endräktig samstämmighet i allt, såsom en , ändå urskiljbara personer. I 1 Mos. 1:26 har vi ett bra exempel på endräkten i Treenigheten när det står: “Låt oss göra människor…” I Joh. 10:30 säger Jesus: “Jag och Fadern är ett.” Utifrån den grekiska grundtexten betyder det att Jesus och Fadern är förenade tillsammans såsom ett . Men de är givetvis ett i substans eftersom de är Gud, Yahweh. Jesus bad i Joh. 17:22 att hans efterföljare skulle vara ett såsom han och Fadern är ett . Givetvis menar han ett i hjärta och sinne . För annars skulle han, enligt hur Oneness tolkar detta, ha menat att alla troende skulle bli t.ex. Billy Graham. De argumenterar med en liknande logik när de säger: “Biblen säger att Gud sände Sonen. Men det står också att Gud sände Johannes Döparen…” Så därför säger dom, utifrån detta, att eftersom Johannes Döparen inte fanns till innan han kom till världen, varför skulle då Sonen ha gjort detta? Detta resonemang är för mig ett typexempel på desperation. Jesus kom ned från Himlen, Joh. 6:33 , och Mika 5:2 . Han sade själv att han fanns till innan Abraham, som levde 2000 år innan jungfru Maria födde…

ORD TILL EN EVENTUELL ONENESSLÄSARE

För att upprepa det jag sade i min introduktion, så är mitt syfte med att skriva allt detta, sammanfattat i Judas brev , vers 3 : “Att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga.” Jag fördömer eller attackerar inte någon Onenesstroende. Egentligen så attackerar jag inte ens Onenessläran, utan jag testar den helt enkelt, vilket är det bibliska skriftprov vi uppmanas att göra i förhållande till allt vi läser och hör. När jag så gör detta upptäcker jag, att Onenessläran har mer hål i sig än en schweizerost. Till dig som tror på denna lära vill jag säga, och betona, att jag absolut inte dömer ut, eller ifrågasätter ditt hjärtas uppriktighet, och jag tror verkligen att du endast vill ha sanningen, även om det kan innebära ett stort mått av ödmjukhet att ta emot den.

Jag inser också att de typiska invändningarna, som dina ledare och teologer för fram emot det som jag har bevisat, kommer att återkallas i ditt minne när du läser detta. Nu vill jag ge ett svar på några av dessa invändningar. Du kommer att upptäcka att de är byggda på sand. Beträffande t.ex. ämnet; frälsning endast av nåd genom tro och inte genom gärningar , så skulle dina ledare säga att det i Jak. 2:21-22 står att Abraham blev rättfärdig genom gärningar. Men om du går tillbaka till Rom. 4:9-12 så ser du att Abraham blev rättfärdig genom tro, långt innan vi kan se hans lydnadshandlingar. Om du är rättfärdiggjord så kommer Andens frukt att bli synlig. Det är ofrånkomligt att gärningar då blir en naturlig följd. Inte döda gärningar av en andligt död människa, utan rättfärdiga gärningar gjorda av en människa som är född på nytt. Därför att utan Herren och hans frälsande nåd, kan vi inte utföra några rättfärdiga gärningar. Rom. 5:1 : “Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”

Detta visar oss att förlåtelsen och Guds frid ges till den som i sanning omvänder sig, och gör bättring, och det långt innan personen ens har hunnit doppat sin tå i det vatten han eller hon blir döpt i. Förlåtelsen, och friden, ges därför att personen har kommit in i Kristi kropp, blivit döpt däri genom den helige Ande! En annan metod som Oneness har, är att använda alla skriftställen med lika innehåll, som kan tillämpas både på Fadern och Sonen, eller på Fader, Son, och Helig Ande, för att på så sätt visa att det inte finns någon Treenighet. Här är två exempel på hur det kan se ut. “Rom. 5:5 talar om Guds kärlek, men 2 Kor. 5:14 talar om Kristi kärlek, och 1 Kor. 6:19 säger att vår kropp är ett tempel för den helige Ande, men 2 Kor. 6:16 säger att vi är den levande Gudens tempel.” Detta är åter igen byggt på sand, riktig kvicksand, därför att Treenighetstroende har alltid i åratal haft otaliga skriftställen som istället bevisar att den Gud som är en , är i tre personer, vilka alla visar Guds kännetecken. Så jag skulle vilja be dig som är Onenesstroende att noga tänka igenom din lära. Jesus sade, “den som inte är för mig är emot mig”. Jag har bevisat att den verklige Jesus (Ordet), är gudomlig och evig, och såsom Gud, urskiljbar från Fadern och den helige Ande.

WILLIAM BRANHAM (1909-1965)

Det skulle vara svårt att titta på Onenessläran utan att åtminstone som hastigast, på samma gång, se på deras mest välkände lärare. William Branham är idag fortfarande väl ansedd och uppskattad av Onenesstroende såväl som av karismatiker inom tros- och framgångsrörelsen, såsom Paul Cain, en av de så kallade Kansasprofeterna, som faktiskt profeterade att den största väckelsen någonsin i Europa skulle bryta ut i London, i oktober 1990. Och Kenneth Hagin som säger, att den troende lika mycket är en inkarnation av Gud, som Jesus Kristus var.

Branham kunde urskilja människors tankar, och säga vilka sjukdomar de hade, och många helanden inträffade i hans möten. Frågan som ofta har kommit upp är: Var Branham öppen för den ockulta kraften från en andeguide (a spirit guide)? Han påstod att han fick ord från sin Ängel, och sade: “Om min Ängel inte ger sitt klartecken, så kan jag inte hela.” Han sade, att Ängeln, inte Herren eller den helige Ande, gjorde undren.

Vikten av att pröva allt
Kurt Koch skriver i sin bok Occult – ABC om vad som hände när han och andra kristna bad så här inför ett Branhammöte: “Om Branhams gåvor inte är från dig Herre, hindra honom!” Resultatet blev att Branham sade att “det är störande krafter här, jag kan inte göra någonting”. Branham sade att Treenigheten var en lära från demoner, och att Evas synd medförde en sexuell relation med ormen. Något som Branhams efterföljare också försöker att glömma eller prata bort är att, Branham falskt profeterade att framme vid år 1977 så skulle alla kyrkosamfund redan vara uppslukade av Kyrkornas världsråd, under romersk katolsk kontroll, och att uppryckandet skulle inträffa då, och världen bli förstörd.

På grund av att Branham tonade ner sin Onenesslära, så kunde han komma in i Treenighetstroende pingstkyrkor för att undervisa. Det verkar som om människor förbiser 5 Mos. 13:1-5 , och 5 Mos. 18:20-22 . Dessa tester undviker kristna farligt nog att göra, speciellt om under och tecken finns med i någons tjänst. Var snäll och läs dessa skriftställen noggrannt tillsammans med Matteusevangeliets sjunde kapitel .

Branham gav också ut profetiska varningar om dom över dem som förkastade honom. Under Oneness tidiga år, 1914-17, så gav ledarna inom Oneness ut profetiska varningshot över dem som inte tog emot deras “uppenbarelser”. Dessa profetior visade sig falska i det att de inte inträffade. Men precis som kulten Jehovas Vittnen, som också har givit ut många falska profetior, så verkar inte detta stoppa dessa rörelsers fortsatta verksamhet.

SLUTPUNKTER och SLUTSATS

Jag tror att det är viktigt för dom av er som läser detta, och är intresserade av att göra ett djupare studium av Treenigheten, att också på samma gång studera det som är karakteristiskt för, och utmärkande drag hos Gud. För att i viss mån försöka begränsa innehållet i det här materialet som du håller i din hand, så har jag medvetet låtit bli att skriva om Guds kännetecken. Nu för att citera någonting som muslimer säger skulle vara ett bevis på att kristna har tre gudar, genom den enkla matematiken, 1 + 1+ 1 = 3. Emellertid så är 1 x 1 x 1 = 1.

Här kommer några skriftställen som kan vara av intresse för ditt personliga bibelstudium. De är alla från Johannesevangeliet och handlar om Jesus som kommer ner från himlen, kap. 3 v. 13 , 31 , därefter kap. 6 v. 33 , 38 , 41 , 46 , 51 , 56 , 57 , 58 , 62 , och kap. 8 v. 23 .

Om vi läser Joh. 10:30 så kan vi se att Jesus säger: “Jag och Fadern är ett. ” Här kan vi se att det grekiska ordet Esmen används i första person pluralis, vilket ger den här meningen betydelsen att, vi är förenade såsom ett . Betydelsen av pluralisordet Esmen här är, att det måste vara minst två personer. Detta går helt i linje med 5 Mos. 6:4 : “Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.” Här är ordet för en på hebreiska Echad , vilket betyder förenade såsom ett , som i Joh. 10:30. Det är samma ord som används i 1 Mos. 2:24 när det beskrivs hur en man och en kvinna, som det står, “…skall bli ett kött”. Ett bra exempel där vi kan se Treenigheten i en och samma vers, är Apg. 7:55 , som handlar om Stefanus strax innan han blev stenad till döds: “Men fylld av Helig Ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida.”

Jesus blev inte skapad
Nu till något tänkvärt; Jesus var Guds enfödde Son, men han blev inte skapad. Han kom hit, han blev sänd hit. Jesus började inte att existera först när han kom till jorden. Det ord som på svenska översätts enfödde son , eller ende son , är på engelska ordet begotten. På grekiska är detta ord inte ett biologiskt ord, utan Mono-Genes (se Joh. 3:16 , 18 , och 1 Joh. 4:9 ), som betyder; den ende i sitt slag som utgår, den unike . Han var jungfrufödd, och förkroppsligade Gud. Han var Gud med oss – Emanuel. I Rom. 8:29 har vi ordet förstfödde, som på grekiska är Proto-Tokos , vilket innebär; först i – och över allt . Ordet Proto-Tokos förutsätter alltid att det finns en prototyp, urtyp. Apropå ordet förstfödde , så betyder det t.ex. inte; Proto-Ktisis , först-skapad . Jehovas Vittnen bl.a. tror just det, att Jesus blev skapad.

Låt oss läsa från Kol. 1:15-18 . I vers 15 står det att läsa om Jesus: “…som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.” Det grekiska ordet för avbild här är Ikon. Normalt sett så anser vi felaktigt att en ikon, eller ikoner, är religiösa statyer eller handgjorda saker som vi finner i romerskt katolska och östortodoxa kyrkor. Men utifrån den sanna betydelsen av ordet Ikon , är dessa statyer o.s.v. faktiskt avgudar. Ikon för också fram id n av en prototyp. Du kan t.ex. se ditt ansikte avspeglas i sjön, och spegelbilden ser ut som du. Men om du kastar en sten i sjön, på bilden i vattnet, så blir du inte alls skadad, eller hur!? Eller om vi tar en Saab 9000 prototyp; alla andra Saab 9000 bilar byggs i enlighet med prototypbilen; de har samma form och storlek, men de är ändå inte exakt den här prototypen, eller hur!? Det som versen Kol. 1:15 säger, är att Jesus är samme Gud, men ändå en egen, urskiljbar person.

Slutsats
För en ung och ovetande kristen så kan Onenesläran verka sund, övertygande och logisk, speciellt p.g.a. det tillvägagångssätt man har bland Onenesstroende av att sammanlänka vissa bibelverser och undvika helheten i Guds ord. Det sorgliga med villfarelse är att de som är vilseförda är övertygade just om att de inte är vilseförda. Onenessrörelsen är bara ytterligare ett exempel på avfallet i den sista tiden (2 Tess. 2:3 ).Avfall är på grekiska Apostasia . Det är ett avfall från sann och sund lära, från den kristna trons stabila grund. Jag tror att vad vi behöver idag, speciellt i ljuset av det som jag har visat på, är att återvända till det som är grundläggande, till enkelheten i Kristus, för att kunna se den mäktiga sanningen om Guds suveränitet. Vi behöver en ny reformation, som ger oss tillbaka respekten för den Heliga Skriften, och för bibelns nådeslära, som John Calvin klargjorde under reformationen. Detta behöver återigen predikas i våra kyrkor.Vi behöver återvända till en Gudscentrerad teologi, inte en människocentrerad, eller en teologi som kretsar kring att människan måste bli välsignad, eller få sina behov tillgodosedda, hela tiden.

Villfarelse och lagiskhet
Det är en slutsats, att vilken grupp det än är som avviker från den grundläggande bibliska sanningen om Treenigheten, alltid kommer att ha en förvriden syn på inkarnationen, alltid kommer att ha en felaktig och lagisk syn på frälsningen, och också förneka den sanne Jesus Kristus, och ersätta honom med en uppdiktad Jesus. Det ligger i den mänskliga naturen, att lägga till, eller dra ifrån någonting, från den uppenbarade sanningen. Inom Onenessrörelsen finns det mycket lagiskhet, och det är vanligt att deras pastorer i mycket stor utsträckning bestämmer över sina medlemmar. De har t.ex. helighetsnormer som de blir påtvingade av sina pastorer. Dessa kan variera från en UPCI-kyrka till en annan (United Pentecostal Churches International), men inkluderar för män; inga shorts eller mustascher, och inga byxor, smycken, eller make up för kvinnor. Det kan även inkludera förbud om att ha en TV i sitt hem.

Det verkar som att när man en gång kommit fel, så är det lätt att halka in i andra felaktigheter. När det gäller de grundläggande sanningarna i vår tro, så kan vi aldrig kompromissa. The Christian Research Institute (CRI) i USA, som är det största kristna forskningsinstitutet i världen beträffande de olika kulterna och det ockulta, säger att fastän det möjligtvis kan finnas individer i rörelsen som är kristna, så är Onenessläran, och deras största grupp U.P.C.I., en falsk kyrka. U.P.C.I.-gruppen växer nu i Sverige. Jag tror att den kommer att växa ännu mer, och det skulle inte alls förvåna mig om även många karismatiska- och pingstkyrkogrupper blir fångade i Oneness spindelnät.

Låt er inte luras!
Bibelns bild av den sista tiden är av ett stort avfall från den sunda läran, så vi bör vara på vår vakt och inte låta oss luras, när vi hör om nya, grundläggande, så kallade sanningar. Vi behöver mer än någonsin, i denna sena timme, bedja om en kärlek till sanningen i Guds ord, och göra som människorna i Beroia i Apg. 17:11-12 . De vände sig till skrifterna för att t.o.m. pröva allt som den store aposteln Paulus sade till dem, innan de accepterade hans budskap. Jag vill avsluta med dessa ord från 2 Kor. 13:14,

“Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud,
och gemenskap från den helige Ande åt er alla.” Amen

Gå till: Svar på invändningar: Låt er inte luras…

Jack Hibbert

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se