REFORMATIONEN

VAD VAR DET VIKTIGA I REFORMATIONEN?

En person har definierat kyrkohistorien som historien om hur evangeliet gick förlorat och blev återställt. På ett sätt är det omöjligt att evangeliet kan gå förlorat. Evangeliet är Guds goda nyheter och han har lovat att inga av hans ord ska gå förlorade. Budskapet om försoningen är hans budskap och han har lovat att han ska verkställa det med ett framgångsrikt slutresultat.

Det finns emellertid ett sätt på vilket evangeliet kan gå förlorat. Historien går inte alltid framåt direkt, den kan vara cyklisk till sitt väsen. Ett studium av Domarboken, t. ex., uppenbarar en period av synd, tuktan, uppresandet av en domare, befrielse från förtryckaren och sedan ett återvändande till synd. Detta kan vara nedslående att läsa, men vi kan inhämta viktiga lärdomar för vår egen tid.

Det fanns en allmän opinion för att rätta till dessa missförhållanden. Flera grupper och individer trädde fram för att reformera kyrkan, såsom John Wyclif, Johan Hus. Även humanisterna kom med i försöket att rätta till missförhållandena. De trodde emellertid att nyckeln till reformation av kyrkan var genom utbildning.

När vi samtalar om dessa saker får vi aldrig glömma att Gud använder människor för att utföra sitt verk. Gud tillät ofta att situationen kom till en kritisk tidpunkt och då förberedde han en person att kämpa mot villfarelsen. Detta kan belysas från den tidiga kyrkan när Arius attackerade Kristi gudom på trehundratalet. Han hävdade att Jesus var den först skapade varelsen och inte Gud. Athanasius fick äran att försvara Herren Jesu sanna gudom och mänsklighet, och upprätthöll därmed själva evangeliet. För om Kristus inte var Gud, då kan ingen frälsning finnas.

Det fanns ett stort antal doktriner som man inte ifrågasatte vid tiden för reformationen. Reformationen tog inte upp doktrinerna om treenigheten, Kristi person, människan och hennes behov av frälsning och karaktären av Kristi verk till debatt. Den nicenska-konstantinopelianska trosbekännelsen fastställde treenighetens och Kristi persons natur. Augustinus utförde ett mästerligt arbete genom att visa att människan var förlorad i synd och oförmögen att frälsa sig själv genom sina egna ansträngningar. Kyrkomötet i Orange 1529 gjorde hans undervisning om människan till en del av den ortodoxa (renläriga) tron och upprätthöll därmed den storslagna sanningen att frälsningen är genom Guds nåd. Även på elvahundratalet påvisade Anselm av Canterbury att naturen i Kristi död var ett offer som framfördes till Gud. Även om det fanns en tillämpning av försoningen som upphävde djävulens makt över människan, var den i första hand riktad mot Gud.

Den avgörande frågan på medeltiden var hur förtjänsten av Kristi död tillämpades på syndaren som behövde bli frälst. Under århundradenas gång hade den Romerska kyrkan tillskansat sig den makten. Denna makt låg i de sju sakrament som kyrkan utdelade till sina anhängare. Teologer lärde att Gud hade gett sin nåd till kyrkan. Kyrkan blev alltså nådens förmyndare och hade auktoriteten att förmedla den till de trogna genom sakramentens medel. Det kunde inte finnas någon frälsning utanför kyrkan. Som en följd av detta var människor i kyrkans slaveri. Evangeliet blev förvanskat, om inte i själva verket förlorat, genom denna felaktiga undervisning.

Martin Luther visade att förtjänsten av Kristi offer tillämpades på ett annat sätt än vad kyrkan lärde. Genom sin personliga kamp mot synden insåg Luther att frälsningen kom genom tro på Kristus. När Luther blev medveten om försäljningen av avlatsbrev för att befria själar från skärselden, blev han rasande. För Luther var detta ingenting mindre än att göra sig pengar på människors själar. Påven avvisade Luthers uppfordran och bestämde sig för att fortsätta med bruket, som Luther påvisade vara i direkt motsats till Guds ord. Dessa historiska händelser utgör reformationens kontext.

Själva reformationen var återställandet av evangeliet. Evangeliet, Guds kraft till frälsning, frigjordes från dess medeltida slagg och förkunnades ännu en gång för världen. De goda nyheterna att Gud i Kristus hade åstadkommit frälsning för människan och erbjudit det till henne som en fri gåva som tas emot enbart genom tro, dundrade genom Europa. Detta var samma evangelium som aposteln Paulus hade förkunnat hundratals år tidigare.

I detta avseende var reformationen ett framsteg. Den var inte ett framsteg i själva evangeliet, eftersom evangeliet är fullständigt och fulländat. Framsteget låg i människans förståelse av evangeliet. Reformationen var först och främst ett återställande av doktrinen om rättfärdiggörelse genom tro. Men doktrinen om rättfärdiggörelse genom tro ledde till ytterligare undervisning om karaktären av det kristna livet och hur man ska leva sitt liv coram deo , eller i närvaron av Gud själv.

Även om reformationen var ett återställande av evangeliet, var det också ett klarläggande av evangeliets beståndsdelar. Dessa klarlägganden är uttryckssätt som betonar vissa aspekter av evangeliet. De är latinska uttryck som vanligen används för att beskriva det som reformationen betonar. Dessa fem uttrycksätt är: enbart genom tro (sola fide ); enbart genom nåd (sola gratia ); enbart genom Kristus (solus christus ); äran enbart till Gud (soli deo Gloria ); och enbart genom bibeln (sola scriptura ).

Dessa är inte fem enskilda uttryckssätt som kan isoleras från varandra. Det ena är inte mer viktigt än något annat. Att tala om ett är att tala om de andra fyra.

Vi ska tala om vart och ett av de fem uttryckssätten i tur och ordning. Det kan finnas vissa överlappningar, eftersom det inte är möjligt att tala om ett enda åtskilt från de andra. Tillsammans ger de oss insikt i evangeliets karaktär och betydelsen av reformationen.

Undervisningen om enbart tro (sola fide ) visade att kyrkan inte kunde fungera som medlaren mellan Gud och människan. Fastän de medeltida teologerna satte tilltro till de bibliska förklaringarna att att frälsningen var genom tro, talade de om en tro som riktades till kyrkan och det som kyrkan stod för. De tillskrev också en innebörd i tron som Gud skulle belöna. De talade om outvecklad och utvecklad tro. De trodde att tron kunde gå framåt från en grad till en annan av högre innebörd. Men reformatorerna visade bestämt att trons natur, även om den inkluderade både kunskap och övertygelse, först och främst var tillit eller överlåtelse. Den tilliten eller överlåtelsen riktades mot Kristi egen person. Han var den ende medlaren mellan Gud och människan.

Tron var inte en gärning, utan ett uttömmande av människans förtröstan på sin förmåga att frälsa sig själv. Reformatorerna visade att tro var det verksamma medlet genom vilket en människa grep tag i Kristus. Det som var viktigt med frälsande tro var föremålet för tron, Herren Jesu Kristi person. De var helt inriktade på att visa att sann tro visade sig i dess frukter och resulterade i ett heligt liv.

Enbart genom nåd (sola gratia ) talade om grunden för frälsning. Medeltida teologi talade om förtjänst eller en rättighet som en människa hade att närma sig Gud, på grund av något i dem själva eller som de hade gjort. Reformatorerna undervisade att den enda grunden för frälsning var Guds fria nåd. Kyrkan undervisade att om en människa gjorde vissa saker, skulle detta förpliktiga Gud att belöna dem. Genom användandet av bibeln tog reformatorerna bort detta falska stöd. De undervisade att om någon skulle bli frälst, skulle detta vara genom enbart genom Guds nåd. Det fanns inget rum för mänsklig förtjänst i ens frälsning. Innebar detta att man inte skulle sträva efter sin själs frälsning? Om man väntade tills Gud räckte ut sin nåd, skulle inte detta lämna människan i ett farligt läge? Hon kunde bli likgiltig och ursäkta sig med att, eftersom hon inte kunde frälsa sig själv, det inte fanns någon orsak till att göra någonting. Hon kunde vänta tills Gud hade förbarmande över henne.

Likgiltighet är emellertid en förvrängning av nåden. Även om medeltida teologi betonade att en människa borde söka frälsning, var medlen inte i överensstämmelse med Guds ord. Hon skulle göra en pilgrimsfärd, betala pengar, eller försöka göra speciella förtjänstgärningar. Som en följd av detta blev människan beroende av kyrkan och kunde aldrig uppnå fast förvissning. Å andra sidan betonade reformatorerna att Gud räckte ut sin nåd. Var erbjöds denna nåd? Den erbjöds i evangeliet om hans Son. Gud hade visat sin nåd och kärlek till människan i historien genom att sända sin Son. Gud förde nu fram evangeliets kallelse till alla människor att komma till honom. När de kom som gensvar på kallelsen i evangeliet, fann de att han verkligen var en nåderik Gud, som var villig att utplåna alla deras överträdelser och synder. Om de förblev hårdnackade och vägrade att komma, skulle de till sin sorg finna att de hade avvisat det enda erbjudandet om frälsning.

Enbart Kristus (solus christus ) var den tredje delen av evangeliet. Människor uppmuntrades att se på Kristus enbart för frälsning. Bibeln förkunnade att han var den enda medlaren mellan Gud och människan. Tilläggen som kyrkan hade lagt på evangeliet förvrängde den del Kristus hade, när han köpte den för människans skull. Även om kyrkan talade om Kristus och hans verk, betonade mässan det ständigt återkommande offret av Herren. Bibeln betonade emellertid dess natur en gång för alla och dess verkan att frälsa människor från deras synders skuld och makt. Reformationens förkunnelse basunerade ut Kristus som korsfäst som svaret på människornas behov. De inte bara proklamerade hans död, de talade om hans underbara uppståndelse och hans himmelsfärd. Kristus var nu på Faderns högra sida och bad för sitt folk. Reformationens evangelium framställde en levande Kristus som sörjde för sitt folk, snarare än ett olycksdrabbat offer på korset.

Äran enbart till Gud (soli deo gloria ) betonade avsikten med människans frälsning. I verkligheten var det nästan omöjligt för någon att ha frälsningsvisshet inom kyrkans undervisning. Snarare än att undervisa om rättfärdiggörelse som en rättslig förändring från fördömelse till rättfärdighet, förklarade Rom den som en ständigt pågående moralisk process. Som en följd av detta kunde man aldrig komma fram till att man var viss om, att man hade gjort tillräckligt för att behaga Gud. Rom slog samman helgelse, den progressiva tillväxten i helighet, med rättfärdiggörelse till en fullständig förvrängning av själva frälsningen.

Reformatorerna var tydliga i sin undervisning om det kristna livet. De undvek ytterligheterna med ingen frälsningsvisshet alls och ett liv utan lag, som kommer av alltför stor självsäkerhet i frälsningen. De undervisade en realistisk syn på människan, att eftersom hon fortfarande lever i världen, måste hon kämpa mot inneboende synd, hon måste stå emot världens system och hon har en verklig andlig fiende i djävulen.

Reformatorerna undervisade också att det var möjligt att leva segerrikt och tjäna Gud i världen. Detta är innebörden av soli deo gloria . Gud får hela äran för ens frälsning och av tacksamhet tillägnar man hela sitt liv till Guds tjänst. Den tjänsten för Gud kunde bestå i många olika slags gärningar, men förenades i den person som blev tjänad. I motsättning till detta undervisade den Romerska kyrkan att prästerlig tjänst var det enda livet som verkligen kunde behaga Gud. Alltså var man tvungen att dra sig tillbaka från världen för att leva för Gud. Reformatorerna var, även om man betonade att frälsningen helt och hållet var från Gud, i lika hög grad fast beslutna att visa att man ärade Gud genom att leva för honom.

Vad var nyckeln till att dessa doktriner blev förkunnade? Hur blev evangeliet befriat från sina kedjor? Det var återställandet av själva bibeln. Av den orsaken var en av nyckelformuleringarna i reformationen sola scriptura , enbart bibeln. Bibeln var den avgörande auktoriteten i alla saker som gällde tron och dess tillämpning. Reformatorerna övergav inte det som kyrkan tidigare hade undervisat. De undervisade att bibeln tydliga budskap hade fördunklats genom kyrkans tillägg.
Bibeln gjordes tillgänglig igen på sina ursprungliga språk och reformatorerna återgick till att studera den noggrant. Enligt reformatorernas uppfattning skulle all undervisning ställas inför bibelns domstol för att fastställa om de var riktiga. Den avgörande auktoriteten skulle inte vara vad kyrkan hade undervisat, utan vad Guds ord sa. Kyrkan hade ersatt bibeln som den avgörande auktoriteten i saker som gällde tron och dess tillämpning. Reformatorerna betonade tydligt att den yttersta auktoriteten enbart fanns i Guds ord och inte i kyrkan.
Vad var reformationen? Den var ett återställande av evangeliet. Vad är evangeliet? Det är de goda nyheterna om vad Gud har gjort i Kristus för att frälsa människan från hennes synd. Det är ett evangelium som har sitt ursprung i Guds nåd (sola gratia ) genom Kristi verk (solus christus ) och tas emot genom tro (sola fide ). Var finner man evangeliet? Det finns på bibelns sidor (sola scriptura ), så att jag inte bara kommer till personlig frälsning i Kristus, jag kommer också att bli undervisad om hur jag ska leva ett liv som är till Guds ära och lov (soli deo gloria ).

Men det finns behov av att tillägga ett varningens ord. Reformationens historia lär oss att evangeliet återställdes i dess härlighet. Men efterföljande händelser i historien lär oss också att detta evangelium också kan gå förlorat igen. Vi får av reformationen veta behovet av ständig reformation inom kyrkan. Så tacksamma vi ska vara för att evangeliet återställdes vid den tiden. Men så dåraktigt det skulle vara att förledas till att tro att det inte kan gå förlorat igen. Så viktigt det är att vi personligen tillägnar oss evangeliet och lever för Herren idag. Idag är den enda möjligheten vi har att tjäna Herren. Låt oss leva ut evangeliets realitet genom våra liv idag.

My homepage